ZFŚS Pakiet 5

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

ZFŚS PAKIET 5

TYLKO DO 29 STYCZNIA do g. 20:00

CENA: 597 zł

PROMOCJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ!

Szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak
Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, księgowości, promocji, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor książek: „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem” oraz „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie.. Praktyk. 

Dla kogo jest szkolenie?

Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
w szczególności:

 • pracodawców, m.in.: dyrektorów szkół i przedszkoli, dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej, domów samopomocy, DPS i innych jednostek budżetowych,
 • księgowych, kadrowych,
 • członków komisji socjalnej,
 • pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS w j. budżetowych jak i w przedsiębiorstwach prywatnych,
 • reprezentantów związków zawodowych,
 • pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz najnowsze zmiany prawne z 2019r. i 2020r. i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do nowych obowiązków, jakie przyniosła zmiana ustawy z 2019r. Nabędą wiedzę, jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.

Co zawiera ZFŚS PAKIET 5?

Moduł 5. Badanie sytuacji socjalnej - Cena 247 zł

 1. Kryteria udzielania pomocy
 2. Jak ustalić sytuację socjalną, w tym: – rodzina czy gospodarstwo domowe, – praktyczny autorski przykład badania sytuacji socjalnej z art. 8 ust. 1
 3. Jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu i co może żądać pracodawca – zasady ogólne – dochód czy przychód, – dochód netto czy brutto – jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu (z przykładami)
 4. Wpływ świadczenia 500 plus na sytuację życiową i materialną – informacje ogólne – wpływ 500 plus na sytuację materialną i życiową – wypowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – autorskie ćwiczenie rysunkowe pokazujące faktyczną skalę problemu
 5. Rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
 6. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO
 7. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – z omówieniem (w tym 4 warianty oświadczeń do pobrania w formie do edycji) oraz przykładowe zapisy w regulaminie
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 9. Regulamin Funduszu - Cena 347 zł

 1. Rola i udostępnienie regulaminu ZFŚS
 2. Procedura tworzenia, wprowadzenia i zmiany regulaminu ZFŚS (w tym przykładowe zarządzenia do pobrania w formacie do edycji oraz procedura zmiany regulaminu w ciągu roku)
 3. Rola organizacji związkowych i ich rozszerzone kompetencje od 2019r.
 4. Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów oraz procedura jego wyboru
 5. Konsekwencje nieuzgodnienia regulaminu lub uzgodnienia regulaminu z nieuprawnioną osobą
 6. Jakie zapisy należy umieścić w Regulaminie ZFŚS – w tym nowe obowiązki od 04 maja 2019r.
 7. Przykładowy regulamin ZFŚS z załącznikami – z omówieniem
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 10. Wydatkowanie środków ZFŚS - Cena 247 zł

 1. Rola planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 2. Procedura wprowadzenia oraz zmiany planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 3. Przykładowy plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)
 4. Zasady wydatkowania środków oraz wysokość wypłat z Funduszu (w tym przykłady praktyczne jak ustalić progi/grupy dochodowe oraz przykłady jak zróżnicować wypłaty, w tym przedstawienie popularnych błędów)
 5. Rola kartoteki wypłaconych świadczeń
 6. Przykładowe tabele dofinansowania (kilka wariantów) – i ich zastosowanie w praktyce
 7. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych, w tym rozdawanie „po równo” – przykłady z wyroków sądowych i kontroli kiedy pracodawca może zapłacić ZUS i odsetki
 8. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Szkolenie webinarowe na żywo - Jak prawidłowo gospodarować środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych – praktyczne warsztaty
- w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych)
- lub w sektorze prywatnym (w tym spółkach)
dla 2 osób - Cena 2 x 297 zł
Nagranie - dostęp na 6 miesięcy - Cena 345 zł

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej
 2. Skąd biorą się pieniądze na ZFŚSnowe kwoty odpisu od stycznia 2021r.
  • nauczyciele oraz emeryci i renciści pedagogiczni – szczególne przypadki
  • pracownicy niepedagogiczni oraz emeryci i renciści niepedagogiczni
  • dodatkowe środki na ZFŚS
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
   oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci)
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, interwencyjni, stażyści, nauczyciele uzupełniający etat – uwaga na błędy
  • emeryci i renciści – czy można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem konkubinatu, członków rodzin emerytów i inne problemy praktyczne)
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych)
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach)
 4. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej
 5. Problematyka związków zawodowych i rozszerzone kompetencje organizacji związkowych
 6. Problematyka pracownika reprezentującego interesy załogi
 7. Komisja socjalna – czy może być komisja socjalna?
 8. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z funduszu
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek świątecznych/okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, np. fitness, pływania – problemy praktyczne)
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi np. karty podarunkowe – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?)
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce)
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne, obozy i kolonie dla dzieci
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne)
  • dopuszczalne sposoby dokumentowania długotrwałej choroby i zdarzeń losowych
 9. Pożyczki mieszkaniowe – zarys
 10. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO
  • problematyka ustalania dochodu/sytuacji życiowej, materialnej i rodzinnej (autorski praktyczny przykład)
  • rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
  • świadczenia 500+, rodzinne, zasiłki stałe i inne a kryterium socjalne
  • skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych – kiedy ZUS i odsetki z własnej kieszeni
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – po 2019r. na co pozwala RODO po zmianie ustawy
  • dostęp do danych ZFŚS – jakie warunki należy spełnić?
  • dokumenty i formy potwierdzania sytuacji życiowej, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia,
 11. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie upoważnienia
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń
 12. Ochrona danych osobowych a ZFŚS w obliczu zmiany ustawy o ZFŚS
 13. Podatki i składki na ubezpieczenie społeczne od świadczeń z ZFŚS
  • zwolnienia podatkowe – zmiana ustawy na 2020 i 2021r.
  • nasilone kontrole ZUS kiedy ZUS żąda naliczenia składek i odsetek?
  • nasilone kontrole PIP zakres i sankcje
 14. Najczęściej popełniane błędy
 15. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co grozi pracodawcy i w jakim przypadku?
 16. Kiedy świadczenia z ZFŚS są roszczeniowe i wymagalne?
 17. Skutki przyznawania świadczeń socjalnych „po równo”
 18. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 19. Sesja pytań i odpowiedzi

  Do wyboru jeden z terminów dla jednostek:
 • 12 marca 2021r. g.: 09:00 – 14:00 dla jednostek budżetowych (w tym oświaty)
 • 22 lutego 2021r. g.: 09:00 – 14:00 dla przedsiębiorstw prywatnych (w tym spółek) 
 • 23 marca 2021r. g.: 09:00 – 14:00 dla przedsiębiorstw prywatnych (w tym spółek) 
 
 

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Dodatkowe korzyści:

✓ Kurs – szkolenie jest podzielone na modułu i lekcje tematyczne, aby łatwiej można było wyszukać konkretne informacje.

✓ Każdą lekcję można powtórzyć: – dowolną ilość razy, – o dowolnej porze dnia i nocy, przez cały okres dostępu do kursu.

✓ Każdy, kto zrealizuje kurs, otrzyma certyfikat.

✓ Kurs działa stale z każdego miejsca, gdzie jest Internet, na różnych urządzeniach.

✓ Bardzo łatwy sposób korzystania z platformy, nie wymaga umiejętności komputerowych.

✓ Materiały napisane w formie książki oraz załączniki do pobrania z platformy edukacyjnej.

✓ Nie ma rozpraszaczy występujących na sali szkoleniowej, (jak na przykład rozmowy innych uczestników, wibrujący lub dzwoniący telefon, hałasy przez które można czegoś nie dosłyszeć, ponieważ zawsze można cofnąć nagranie i zacząć od dowolnego miejsca).

✓ Zmniejszenie ryzyka, że coś się źle zrozumie, ponieważ na końcu każdego modułu są dobrowolne testy sprawdzające wiedzę.

✓ Lekcje są aktualizowane i rozszerzane w miarę potrzeb, a informacja o aktualizacji wysyłana mailowo do uczestników szkolenia.

Ważne:

Powyższe ceny obowiązują z dostępem do wybranych modułów tylko:

✓ dla 1 użytkownika (webinar dla 2 osób)

✓ dostęp do nagrań na okres 6 miesięcy.

PAKIET ZFŚS 5

Szkolenie na żywo dla 2 osób

Wartość 2 x 297zł = 594 zł

Nagranie szkolenia
(dostęp na 6 miesięcy)

Wartość = 345 zł

M. 9 Regulamin ZFŚS
(3 wzory regulaminu i wzory zarządzeń)

Wartość = 347 zł

M. 5 Badanie sytuacji socjalnej
(4 wzory oświadczeń, w tym widełkowy)

Wartość = 247 zł

M. 10 Wydatkowanie świadczeń
(wzór wniosku, planu, tabel dofinansowania)

Wartość = 247 zł

TYLKO DO 25 lutego br. do g. 20:00

CENA: 594 zł

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund
ZFŚS PAKIET 5

PROMOCJA ZAKOŃCZYŁA SIĘ!

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl