Zamówienie-KZ

 
ASERTO logo

Dostęp do szkolenia zostanie nadany do 2 dni roboczych od chwili złożenia poprawnego zamówienia.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 731-945-280.
Składasz zamówienie na:

Nazwa szkolenia/produktu:

Wczytywanie nazwy…


Cena:

ID produktu (download):
Źródło:
Cennik u:
Typ zamowienia:

Warunki płatności:
Krok 1: Uzupełnij dane zamawiającego oraz uczestników

Zamawiający

Nabywca:


Odbiorca:


Uczestnicy


(*)na wskazane edresy mailowe zostaną wysłane wiadomosci z danymi dostępowymi
(**) zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji usługi szkoleniowej i WYSTAWIENIA CERTYFIAKATU. Oświadczam, że zostałem poinformowany przez Organizatora o prawie wglądu, zmiany, ograniczenia oraz usunięcia moich danych osobowych.

Razem: złotych

Regulamin

1. Zgłoszenie na szkolenie oznacza akceptację REGULAMINU. 2. Zgłoszenie na szkolenie powinno zostać potwierdzone podpisaną Kartą Zgłoszenia-UMOWĄ do 7 dni przed datą szkolenia stacjonarnego i 2 dni przed datą szkolenia webinarowego. 3. Warunki rezygnacji ze szkolenia stacjonarnego lub webinarowego (na żywo przez Internet): Rezygnacja następuje w formie pisemnej (może być e-mailem) do 7 dni przed szkoleniem stacjonarnym i do 2 dni przez szkoleniem webinarowym przez Internet. Warunki rezygnacji ze szkolenia w formie nagrania: Szkolenia nagrane przekazywane jest Zamawiającemu w formie elektronicznej, cyfrowej, tj. w wersji wideo i materiały w formacie PDF, Word, lub Excel, nie jest zapisane na nośniku materialnym. Zamawiający z chwilą wysłania zamówienia zgadza się na wykonanie usługi dostarczenia nagrania szkolenia wraz z materiałami w pliku cyfrowym w formacie PDF, Word lub excel na platformie szkoleniowej, co oznacza, że po dostarczeniu maila z linkiem do zalogowania do platformy szkoleniowej, Zamawiający traci prawo odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 287). 4.Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany daty szkolenia lub miejsca szkolenia (w tym samym mieście) w przypadku niewystarczającej liczby osób, które zadeklarowały swój udział w szkoleniu, lub z innych powodów niezależnych od Organizatora. 5. Dla jednostek budżetowych Faktura wystawiana jest po szkoleniu lub w dniu szkolenia z 14-dniowym terminem płatności 6. Dopuszcza się zmianę osoby zgłoszonej, po uprzednim poinformowaniu Organizatora. 7. Istnieje możliwość zgłoszenia na szkolenie w terminie krótszym niż 7 dni do szkolenia dla szkoleń stacjonarnychi krótszym niż 2 dni do szkolenia dla szkoleń webinarowych, w miarę posiadanych miejsc, bez możliwości rezygnacji. 8. Państwa dane są dla nas ważne, chronimy je i przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: http://aserto.edu.pl/polityka-prywatnosci, której wyciąg został załączony do niniejszej karty zgłoszenia. Z pełną trescią regulaminu można zapoznać się na stronie: https://aserto.edu.pl/sklep/regulamin

Polityka prywatnosci

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. z 2016r. UE L 119), dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest ASERTO Joanna Krystyna Robak (dalej ASERTO), z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. 1 Brygady 32/39, NIP 7371041528.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f i lit a RODO w celu realizacji usługi szkoleniowej, której dotyczy załączona oferta, a po wyrażeniu zgody, również w celu przesyłania informacji handlowych.
3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania zleconych zadań oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.
4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane pozyskane w celu realizacji usługi szkoleniowej przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa, tj. przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez ASERTO z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych) oraz do okresu przedawnienia się roszczeń przysługujących ASERTO. Dane osobowe uzyskane na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą do czasu ich odwołania lub usunięcia.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować mailowo na adres: biuro@aserto.edu.pl
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, w tym wpisania na listę uczestników szkolenia i wydania certyfikatu uczestnictwa w szkoleniu.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.
Z pełną trescią Polityki Prywatnosci można zapoznań się na stronie: https://aserto.edu.pl/polityka-prywatnosci

Oswiadczenia

Osoba składająca zamówienie

Zamówienie może zostać złożone jedynie przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Zamawiającego
Wprowadzone dane zawierają błędy.
Prosimy sprawdzić czy wszystkie wskazane pola zostaly poprawnie wypełnione
Prosimy zweryfikować czy wprowadzone dane są poprawne, w szczególności adresy mailowe,
ponieważ na wskazane adresy mailowe będą wysyłane informacje o dostępie
do zamówionych produktów (szkoleń, nagrań, książek)

2. Wygeneruj i Pobierz Kartę ZgłoszeniaNr zgłoszenia:

3. Podpisz i wyślij Kartę Zgłoszenia

Aby zgłoszenie mogło być przyjęte Karta Zgłoszenia powinna być podpisana przez osobę składającą zamówienie oraz każdego z uczestników.5. Otrzymaj potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą i informacją o zakupie/ dostępem (dla nagrań)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl