Zamówienie-KZ-2

 
ASERTO logo

Dostęp do szkolenia zostanie nadany do 2 dni roboczych od chwili złożenia poprawnego zamówienia.

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel. 731-945-280.
Składasz zamówienie na:

Nazwa szkolenia/produktu:

Wczytywanie nazwy…


Cena:
Netto:     Vat:   ( *     Brutto: *
Cena z DB    Stawka Vat z DB:    
*VAT nie jest doliczany w przypadku gdy finansowanie uczestnictwa odbywa się w całości ze środków publicznych.
ID produktu (download):
Źródło:
Cennik u:
Typ zamowienia:

Warunki płatności:

Instrukcja:

W przypadku gdy zamawiającym jest firma prywatna lub osoba fizyczna należy zaznaczyć Opcję 2 lub Opcję 3.

Opcję I. Należy zaznaczyć, gdy finansowanie uczestnictwa w szkoleniu odbywa się w 100% ze środków publicznych. Taka sytuacja występuje najczęściej gdy zamawiającym jest jednostka budżetowa, w tym publiczna placówka oświatowa (np. Urząd Gminy, Powiatowy Urząd Pracy, Urząd Skarbowy, Publiczna Szkoła Podstawowa, Ośrodek Pomocy Społecznej, Starostwo Powiatowe, Ministerstwo, Sąd Rejonowy, etc.).
W tym przypadku zostanie wystawiona faktura bez VAT.


Jeżeli nie jesteś pewien źródła finansowania zapytaj się w swoim dziale księgowym, lub zaznacz Opcję 1 lub 2.

Opcja 3 – Płatność ekspresowa Przelewy24.pl – Otwórz w osobnej karcie
W przypadku nieprawidłowego wybrania warunków płatności – zgłoszenie nie zostanie przyjęte.

Krok 1: Uzupełnij dane zamawiającego oraz uczestników

Zamawiający

Nabywca:


Odbiorca:


Uczestnicy


(**) Na wskazane adresy mailowe uczestników zostaną wysłane informacje odnośnie dostępów do zamówionych szkoleń/produktów.
(***) Klauzula informacyjna RODO znajduje się na końcu niniejszej Karty zgłoszenia – Umowy.

Razem netto :  
Razem VAT :  
Razem brutto :  

Do zapłaty: złotych

INFORMACJA:

1. Zamówienie szkolenia oznacza akceptację REGULAMINU (pełna treść regulaminu znajduje się na stronie: https://aserto.edu.pl/sklep/regulamin) 2. Zamówienie potwierdzone jest podpisaną Kartą Zgłoszenia – Umową, której skan otrzymuje organizator szkolenia na adres mailowy podany w ofercie. 3. Państwa dane są dla nas ważne, chronimy je i przetwarzamy zgodnie z Polityką Prywatności dostępną pod adresem: https://aserto.edu.pl/polityka-prywatnosci 4. Klauzula informacyjna RODO związana z przedmiotowym zamówieniem jest załączona do niniejszej Karty zgłoszenia – Umowy.

(***) KLAUZULA INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. z 2016r. UE L 119), dalej „RODO” informuję, że:
1. Administratorem danych osobowych jest ASERTO Joanna Krystyna Robak (dalej ASERTO), z siedzibą w Nowym Sączu (33-300) przy ul. 1 Brygady 32/38, NIP 737-104-15-28.
2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO w celu realizacji zamówienia, a po wyrażeniu zgody, również w celu przesyłania informacji handlowych. Pozostałe cele i podstawy przetwarzania danych zostały wskazane w Polityce prywatności (link: https://aserto.edu.pl/polityka-prywatnosci).
3. Odbiorcą danych osobowych będą osoby upoważnione przez Administratora do przetwarzania danych osobowych w ramach wykonywania swoich obowiązków służbowych oraz uprawnione organy publiczne, w związku z obowiązkami prawnymi.
4. Dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
5. Dane pozyskane w celu realizacji zamówienia przechowywane będą przez czas określony w przepisach prawa, tj. przez okres w zakresie w jakim ich przetwarzanie jest niezbędne do wywiązania się przez ASERTO z obowiązku sprawozdawczości finansowej (rozliczeń podatkowych) oraz do okresu przedawnienia się roszczeń przysługujących ASERTO. Dane osobowe uzyskane na skutek wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji handlowej przechowywane będą do czasu jej odwołania lub usunięcia danych przez Administratora.
6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
7. Posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. W sprawach dotyczących ochrony danych osobowych można się z nami skontaktować mailowo na adres: biuro@aserto.edu.pl.
9. Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
10. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji celów do jakich zostały zebrane, w tym realizacji zamówienia.
11. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie będą poddawane profilowaniu.

Oświadczenia

Osoba składająca zamówienie

Zamówienie może zostać złożone jedynie przez osobę upoważnioną do składania zamówień w imieniu Zamawiającego
Wprowadzone dane zawierają błędy.
Prosimy sprawdzić czy wszystkie wskazane pola zostaly poprawnie wypełnione
Prosimy zweryfikować czy wprowadzone dane są poprawne, w szczególności adresy mailowe,
ponieważ na wskazane adresy mailowe będą wysyłane informacje o dostępie
do zamówionych produktów (szkoleń, nagrań, książek)

2. Wygeneruj i Pobierz Kartę ZgłoszeniaNr zgłoszenia:

3. Podpisz i wyślij Kartę Zgłoszenia5. Otrzymaj potwierdzenie przyjęcia zgłoszenia wraz z fakturą i informacją o zakupie/ dostępem (dla nagrań)

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl