Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – Pakiet Wakacyjny

Promocyjna cena Pakietu Wakacyjnego

obowiązuje do 18 czerwca 2024 r. (wtorek) do g. 20:00

lub do wyczerpania miejsc

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Brak miejsc w promocji

Dla kogo jest skierowany ZFŚS Pakiet Wakacyjny?

Pakiet Wakacyjny ZFŚS jest przeznaczony dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności dla: 

pracodawców (m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, ŚDS, DPS i innych jednostek budżetowych, jak również firm prywatnych),
księgowych,
kadrowych,
✅ członków komisji socjalnej,
✅ pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS,
✅ reprezentantów związków zawodowych,
✅ pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
✅ innych osób odpowiedzialnych za sprawy ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS) oraz zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS.
 • nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów.
 • będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS do obowiązków, których wielu pracodawców nadal nie wykonuje lub wykonuje je nieprawidłowo, narażając się na sankcje ze strony organów kontroli.
 • nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS wobec pracowników zdalnych, po zmianie przepisów Kodeksu pracy w 2023 r. z uwzględnieniem zapisów w regulaminie ZFŚS.
 • będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Co wchodzi w skład Pakietu Wakacyjnego?


Dodatkowa sesja pytań na żywo
w dniu 11.07.2024 r. lub w sierpniu
(do wyboru)W Pakiecie Wakacyjnym ZFŚS
Uczestnictwo w szkoleniach dla 2 osób

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej.
 2. Odpis na 2024 rok – w zarysie.
 3. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci),
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni, nauczyciele uzupełniający etaty i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy,
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem małżonków, konkubinatu i inne problemy praktyczne),
  • nauczyciele uzupełniający etaty,
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych),
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach).
 1. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej.
  Uwaga: Specyfika publicznych placówek oświatowych została w przykładowym regulaminie odpowiednio zaznaczona i wyszczególniona.
 2. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi.
 3. Komisja socjalna – zarys (Może, czy musi być komisja socjalna? Czy komisja socjalna jest nielegalna?).
 1. Formy pomocy:
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS,
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness, pływania – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby),
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku,
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe,
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?),
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy,
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne,
  • obozy i kolonie dla dzieci,
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne),
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (przykładowe zapisy w regulaminie).
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy i Polskiego Ładu.
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 800+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych, co może pracodawca w świetle przepisów RODO,
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
  • jak badać sytuację socjalną pracowników zdalnych, wykonujących pracę po zmianie przepisów Kodeksu pracy?
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS:
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia,
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych?
  • kiedy i jakie dane usuwać?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych.
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS:
  • zwolnienia podatkowe,
  • nasilone kontrole ZUS – kiedy ZUS żąda naliczenia składek po stronie pracodawcy i pracownika za wypłaty z konta ZFŚS?
 1. Najczęściej popełniane błędy,
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co, komu grozi i w jakim przypadku? – w tym kary z własnej kieszeni.
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 5. Skutki przyznawania świadczeń „po równo” i pozorne różnicowane.
 6. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS – zarys.
 7. Kto podpisuje decyzję dla Dyrektora Szkoły?
 8. Odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania od uczestników najnowszych szkoleń.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak.

Zamawiający otrzyma:

autorskie materiały w formie książek,

autorskie wzory w pdf do własnego wykorzystania (aktualne): 

 • regulamin (z wyraźnym zaznaczeniem zapisów dostosowanych do potrzeb publicznych placówek oświatowych, tak aby z tego wzoru mogli skorzystać też inni pracodawcy) ,
 • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
 • wnioski (wzór wniosku po pomoc z ZFŚS oraz o pożyczkę mieszkaniową),
 • tabele (warianty).

certyfikaty uczestnictwa szkoleniach,

✓ uczestnictwo w szkoleniach, wiedzę,

możliwość dołączenia do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń, gdzie można zadawać pytania po szkoleniu

możliwość zadawania pytań na żywo podczas szkoleniowej sesji pytań i odpowiedzi, odpowiedzi udzielane są w dniu sesji

książka „Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe – prawo i praktyka” – książka jest w trakcie pisania

 CZAS SZKOLENIA na żywo ZFŚS w praktyce: ok. 4 godzin 
 CZAS SZKOLENIA na żywo Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe – prawo i praktyka: ok. 2 godzin 

 CZAS SZKOLENIOWEJ sesji pytań i odpowiedzi: ok. 2 godzin 

Format szkolenia:


Termin szkolenia:

 Szkolenie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
po zmianach przepisów prawa
z uwzględnieniem jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówek oświatowych
– w praktyc
e
na żywo dla 2 osób

dnia 24.06.2024 r. g. 10:00 – 14:00
(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)


Szkolenie
Wczasy pod gruszą
i świadczenia urlopowe
prawo i praktyka
na żywo dla 2 osób
 

dnia 09.07.2024 r. g. 10:00 – 12:00
(szkolenie + książka-ebook)

 

Szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi
na żywo dla 2 osób 

11 lipca 2024 r. od godz. 10:00 

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu, wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop,
– dostęp do Internetu,
– posiadać podstawowe umiejętności komputerowe – bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień oraz w dniu szkolenia wysyłamy maila z linkiem do pokoju webinarowego, oraz materiałami szkoleniowymi. 
Czas trwania szkolenia planowany jest od 10:00 do 12:00 lub 14:00.

Pytania do prowadzącego szkolenie zadaje się za pomocą czatu dostępnego na platformie, na której będzie prowadzona sesja pytań. Na ok. 10 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby).

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997 r. do 2013 r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010 r. do 2017 r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent m.in. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009 r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. 

Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. 

Autor wielu publikacji oraz licznych książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS – Praktycznego Kursu, specjalistycznych szkoleń oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, eksperckiego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii: Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

* Opinie zweryfikowane - zebrane bezpośrednio po szkoleniu poprzez ankietę wewnętrzną dla uczestników szkolenia na portalu Clickmeeting.com
 
Ogrom wiedzy przekazywanej w perfekcyjny sposób. Szkolenia prowadzone znakomicie i z ogromną pasją Pani Joanny. Bardzo profesjonalne materiały szkoleniowe i przystępne ceny szkoleń. Serdecznie podziękowania!Obsługa związana z zakupem szkolenia, cena, sprawy techniczne związane ze szkoleniem - rozwiązania na najwyższym poziomie. Prowadzenie szkolenia, sposób i przekazywanie wiedzy - mistrzostwo. Jestem bardzo zadowolona ze szkolenia, materiały otrzymane przed szkoleniem bardzo pomocne. Dziękuję.Szkolenia z Panią Joanną Robak są perfekcyjnie przygotowane, Pani Joanna ma ogromną wiedzę merytoryczną i co najważniejsze dla osoby biorącej udział w szkoleniach - potrafi ją przekazać w przystępny sposób. Bardzo polecam firmę Aserto :)
* Opinie zweryfikowane - zebrane za pośrednictwem portalu TrustMate.io poprzez indywidualny link przesłany bezpośrednio do uczestników szkolenia.

Cena i warunki:

Promocyjna cena Pakietu Wakacyjnego

obowiązuje do 18 czerwca 2024r. (wtorek) do g. 20:00

lub do wyczerpania miejsc

Do końca promocji zostało:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Brak miejsc w promocji

ZFŚS - Pakiet Wakacyjny

 Szkolenie
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
po zmianach przepisów prawa
z uwzględnieniem jednostek budżetowych,
w tym publicznych placówek oświatowych
– w praktyc
e
na żywo dla 2 osób

dnia 24.06.2024 r. g. 10:00 – 14:00
(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)


Szkolenie
Wczasy pod gruszą
i świadczenia urlopowe prawo
i praktyka
na żywo dla 2 osób

dnia 09.07.2024 r. g. 10:00 – 12:00
(szkolenie + materiały – w tym wzory dokumentów)

 

Szkoleniowa sesja pytań i odpowiedzi
na żywo dla 2 osób 

11 lipca 2024 r. od godz. 10:00 

Cena promocyjna:

Cena: 595,00 zł (+VAT*) za 2 osoby

(dla zamówień złożonych do 18.06.2024 r. do g.: 20:00 lub do wyczerpania miejsc)

Cena regularna od 18.06.2024 r. od g 20:00 lub gdy wyczerpią się miejsca:

Cena: 2280,00 zł (+ VAT*)  za 2 osoby

* szkolenie opłacone w całości ze środków publicznych
jest zwolnione z podatku VAT.

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 595,00 zł netto za 2 osoby.

FAQ - Najczęściej zadawane pytania:

Najczęściej zadawane pytania:

Co jeżeli nie będę miała możliwości uczestniczenia w szkoleniu na żywo 24.06.2024 r.? Czy będę miała możliwość zamiany na inny termin lub nagranie? 

Można zmienić uczestnictwo w szkoleniu na żywo w dniu 24.06.2024r. na szkolenie nagrane z dostępem na 3 m-ce, pod warunkiem zmiany przez obydwu zapisanych uczestników. Wystarczy krótka wiadomość mailowa do nas na biuro@aserto.edu.pl, a my dokonamy zamiany.

Czy wystawiają Państwo fakturę na szkolenie?

Naturalnie tak.

Jesteśmy jednostką budżetową, czy możemy zamówić szkolenie na innego odbiorcę i nabywcę? 

Tak, należy złożyć zamówienie poprzez formularz.

Jak zamówić Pakiet Wakacyjny ZFŚS dla firmy prywatnej lub na osobę prywatną?

Jeżeli pragną Państwo zakupić dostęp do Pakietu Wakacyjnego na firmę lub osobę prywatną, można to zrobić, korzystając z płatności ekspresowych. Wówczas można taką opcję wybrać wśród warunków płatności na stronie formularza, gdzie system przeniesie Państwa do strony sklepu i do bramki płatności. Tam po uiszczeniu opłaty zostanie automatycznie wysłana faktura. Linki do szkoleń na żywo będziemy wysyłać w przeddzień szkoleń i sesji pytań i odpowiedzi. Inną opcją jest zgłoszenie się poprzez formularz i zaznaczenie Opcji II, dla płatności na podstawie faktury proforma. 

Jaki jest koszt szkolenia końcowy szkolenia?

Jeżeli zamawiającym jest jednostka budżetowa, gdzie uczestnictwo jest finansowane w całości ze środków publicznych, to kwotą do zapłaty będzie kwota netto, a fakturę wystawimy bez VAT. W przypadku, gdy uczestnictwo nie jest finansowane ze środków publicznych, to do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT wielkości 23%.

Co jeżeli nie będę miała możliwości uczestniczenia w sesji w 11 lipca? Czy będę mogła uczestniczyć w sierpniu? 

Można zmienić uczestnictwo w sesji pytań pod warunkiem zmiany przez obydwu zapisanych uczestników. Wystarczy krótka wiadomość mailowa do nas na biuro@aserto.edu.pl, a my przeniesiemy uczestnictwo w sesji na termin sierpniowy.

Kiedy będą Państwo wysyłali faktury za zamówiony Pakiet Wakacyjny?

Faktury będziemy wysyłali w dniu 24 czerwca 2024 r. lub dnia następnego.

Osoba decyzyjna, która będzie mogła zatwierdzić udział w szkoleniu, będzie dostępna 18 czerwca, czy mogę zarezerwować uczestnictwo w promocyjnej cenie, a potwierdzić udział pod koniec tygodnia?

Tak, należy w takim wypadku najpóźniej do 18 czerwca 2024 r. do g. 20:00 uzupełnić formularz zamówienia, a potwierdzić do piątku.

Czy istnieje możliwość płatności w ratach za Pakiet Wakacyjny?

Istnieje również możliwość płatności ratalnej, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aserto.edu.pl lub 731-945-280.

Nie wiem, czy powinnam złożyć zamówienie poprzez formularz, czy poprzez sklep?

Zamówienia poprzez formularz mogą składać: 

 • jednostki budżetowe – zostanie wystawiona faktura z 14-dniowy termin płatności,
 • firmy – zostanie wystawiona proforma, a szkolenie udostępnione po opłaceniu proformy,
 • osoby fizyczne – zostanie wystawiona proforma, a szkolenie udostępnione po opłaceniu proformy.

Zamówienia poprzez sklep: 

 • osoby fizyczne – płatność ekspresowa (przelewy24.pl),
 • firmy – płatność ekspresowa (przelewy24.pl).

Zapraszam

Joanna Krystyna Robak

Pytania:

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie Pakietu

to zapraszamy do kontaktu pod nr tel.: 731-945-280

lub pod adresem biuro@aserto.edu.pl

glowne-zdjecie-bez-tla
Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl