Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem​

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
a komisja socjalna i związki zawodowe.
Czy można utworzyć komisję socjalną?
Rozwiązania praktyczne z omówieniem

Nr ISBN:  978-83-953179-0-3

Książka w formacie elektronicznym .pdf 


Rok wydania: 2019

Ilość stron: 137

Autor:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spis treści:

 

Spis treści:

Informacja wstępna
Wykaz skrótów

Rozdział I. Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych – zarys

 1. Co to jest Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
  2. Cel tworzenia Funduszu
  3. Kto ma obowiązek tworzenia Funduszu
  4. Źródła Funduszu
  4.1. Odpisy podstawowe na pracowników i ich wysokość
  4.2. Kto może dowolnie kształtować wysokość odpisu?
  4.3. Fakultatywne (uznaniowe) zwiększenia odpisu – na emerytów i rencistów oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności
  4.4. O czym należy pamiętać w sprawie emerytów?
  4.5. Zwiększenia Funduszu w związku z utworzeniem żłobka lub klubu dziecięcego
  4.6. Szczególne przepisy dotyczące odpisu podstawowego dla nauczycieli zatrudnionych na podstawie Karty Nauczyciela
  4.7. Odpisy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  4.8. O czym należy pamiętać w placówkach oświatowych
  4.9. Dodatkowe zwiększenia środków Funduszu
  4.10. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS dotyczące źródeł finansowania
  4.10.1. Przykładowe zapisy w Regulaminie ZFŚS – dla wszystkich pracodawców
  4.10.2. Przykładowe zapisy w Regulaminie ZFŚS dla publicznych jednostek oświatowych zatrudniających nauczycieli z Karty Nauczyciela
  5. Przeznaczenie środków Funduszu
  6. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS dotyczące rodzajów działalności socjalnej
  7. Kto jest uprawniony do korzystania z Funduszu
  8. Najczęstsze rozszerzenia grona uprawnionych stosowane przez pracodawców
  9. Przykład zapisu w regulaminie ZFŚS dotyczący osób uprawnionych do korzystania z Funduszu
  10. Wspólna działalność socjalna
  10.1. Zasady ogólne
  10.2. Wymagania dotyczące umowy i regulaminu ZFŚS
  10.3. Na czym w praktyce polega wspólne gospodarowanie środkami Funduszu
  10.4. Jakie są zasady wydatkowania środków Funduszu
  10.5. Przykład wyjątkowej sytuacji rozdysponowania świadczeń „po równo” dopuszczalny tylko w nietypowej sytuacji i tylko przy wspólnej działalności – wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 2018 r.
  10.6. Rachunki bankowe przy wspólnej działalności
  10.7. Przykład przepływów pieniężnych przy wspólnej działalności socjalnej
  11. Podstawy prawne

Rozdział II. Rola Regulaminu ZFŚS

 1. Co to jest regulamin ZFŚS
  2. Procedura tworzenia Regulaminu ZFŚS
  3. Jakie zapisy należy zamieścić w Regulaminie ZFŚS – w tym nowe obowiązki od 04 maja 2019r.
  4. Termin wejścia w życie nowego regulaminu ZFŚS
  5. Zmiana regulaminu ZFŚS w trakcie roku kalendarzowego
  6. Kto ma prawo wglądu do regulaminu ZFŚS?
  7. Regulamin źródłem prawa zakładowego
  8. Rola planu finansowego – preliminarza
  9. Przykładowy podział środków w planie finansowym (preliminarzu) – po stronie rozchodów
  10. Procedura zmiany planu finansowego (preliminarza) – po stronie rozchodów
  11. Podstawowe błędy w regulaminie ZFŚS

Rozdział III. Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów

 

 1. Po co wybierać pracownika reprezentującego interesy załogi oraz zasady wyboru
  2. Kto to jest pracownik wybrany przez załogę do reprezentowania jej interesów?
  3. Czy pracownik wybrany przez załogę ma dokładnie takie same prawa jak związki zawodowe?
  4. Czy muszą zostać przeprowadzone wybory, jeśli jest tylko jeden kandydat na reprezentanta załogi?
  5. Czy pracodawca może wyznaczyć osobę pełniącą rolę pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów?
  6. Na jaki okres należy wybrać pracownika reprezentującego interesy załogi?

Rozdział IV. Rola organizacji związkowych w ZFŚS

 1. Informacje ogólne
  2. Wybrane zmiany od stycznia 2019r.
  2.1. Jakie zmiany nastąpiły w sprawie uzgadniania regulaminu ZFŚS?
  2.2. Co się zmieniło od 1 stycznia 2019 r. w sprawie wydatkowania środków z Funduszu?
  3. Co to jest związek zawodowy (zakładowy)
  4. Obowiązki organizacji związkowej – informacja o liczbie członków, konsekwencje
  5. Zakres działania organizacji związkowych i obowiązki pracodawcy wobec związków zawodowych
  6. Utworzenie nowej organizacji związkowej po przyjęciu regulaminu ZFŚS
  6.1. Czy należy obowiązujący regulamin ZFŚS uzgodnić z nową organizacją związkową?
  6.2. Czy należy uzgadniać wydatkowanie środków Funduszu z nową organizacją związkową utworzoną w trakcie roku kalendarzowego?
  7. Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa
  7.1. Kiedy organizacja zakładowa jest reprezentatywna?
  7.2. Reprezentatywne organizacje związkowe w myśl ustawy o Radzie Dialogu Społecznego
  7.3. Co jeśli u pracodawcy działa więcej reprezentatywnych organizacji związkowych?
  7.4. Co w przypadku, jeśli organizacje nie wyłonią wspólnej reprezentacji?
  8. Reprezentatywna ponadzakładowa organizacja związkowa
  9. Brak zgody organizacji związkowych w sprawie regulaminu
  9.1. Obowiązek uzgadniania regulaminu
  9.2. Jak długo należy prowadzić negocjacje?
  Przypadek Nr 1
  Przypadek Nr 2
  10. Konsekwencje uzgodnienia regulaminu z nieuprawnionym członkiem związku zawodowego

Rozdział V. Komisja Socjalna

 1. Trzy poglądy na temat prawnego umocowania komisji socjalnej
  Pogląd 1 – komisja socjalna jest bezprawna
  Pogląd 2 – komisja socjalna może pełnić jedynie rolę administracyjno-biurową
  Pogląd 3 – komisja socjalna może istnieć tylko w ściśle określonym składzie i pełni rolę decyzyjną
  2. Komisja socjalna a przepisy prawa
  2.1. Czy tworzenie komisji socjalnej jest dopuszczalne?
  3. Rola i uprawnienia komisji socjalnej a jej skład
  3.1. Zasadność komisji socjalnej
  3.2. Czy rola komisji socjalnej zależy od jej składu?
  3.3. Jaki skład komisji socjalnej?
  3.4. Jak legalnie działać z komisją socjalną
  3.4.1. Komisja socjalna jako organ decyzyjny
  3.4.2. Komisja jako organ administracyjny, pomocniczy
  3.4.3. Czy opiniowanie wniosków przez komisję socjalną jest zgodne z prawem?
  3.4.4. Jak powołać komisję socjalną – przykładowe zapisy w regulaminie
  4. Nazewnictwo – różnice i konsekwencje
  4.1. Komisja socjalna, zespół socjalny, zespół pomocniczy
  4.2. Służba socjalna
  4.3. Skład uzgadniający
  5. Czy wprowadzenie komisji socjalnej narusza uprawnienia związków zawodowych?
  6. Czy można zrezygnować z powołanej komisji socjalnej?
  7. Jak i w jakich przypadkach można zlikwidować komisję socjalną?
  8. Komisja socjalna przy wspólnej działalności socjalnej
  9. Komisja socjalna – najczęstsze błędy prawne

Rozdział VI. Komisja Socjalna a ochrona danych osobowych

 1. Rodzaje danych osobowych dostępnych dla komisji socjalnej
  2. Czym jest przetwarzanie danych osobowych?
  3. Kategorie danych osobowych
  4. Konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
  5. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz komisji socjalnej w zakresie ochrony danych osobowych

Rozdział VII. Literatura

Rozdział VIII. Spis załączników

Rozdział IX. Newsletter

Rozdział X. O autorze

Cena:

Książka elektroniczna PDF

79 zł brutto – za książkę w wersji elektronicznej PDF

Cena PROMOCYJNA

47 zł brutto

za książkę
w wersji elektronicznej PDF

dla zamówień do

25 czerwca do g.:23:00


Książka
do pobrania
z platformy 

Książka drukowana

115 zł brutto – za książkę w wersji drukowanej

Cena PROMOCYJNA

77 zł brutto 

za książkę
w wersji drukowanej

dla zamówień do

25 czerwca do g.:23:00


Wysyłka 
książek drukowanych
w przeciągu 2 dni roboczych

PAKIET Druk+PDF

154 zł brutto – za książkę w wersji drukowanej + PDF

Cena PROMOCYJNA

99 zł brutto

za PAKIET książka drukowana + PDF

dla zamówień do

25 czerwca do g.:23:00


Wysyłka 
książek drukowanych
w przeciągu 2 dni roboczych

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl