Szkolenie ZFŚS w publicznych placówkach oświatowych – w praktyce – 1

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w publicznych placówkach oświatowych
po zmianach przepisów prawa w 2023 roku
– w praktyce

Do kogo jest skierowane szkolenie?

Szkolenie zostało przygotowane dla osób odpowiedzialnych za dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), w szczególności dla:

 • pracodawców (w tym dyrektorów szkół, przedszkoli),
 • kierowników, 
 • kadrowych, 
 • członków komisji socjalnej, 
 • pracowników administracyjnych prowadzących sprawy zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 
 • reprezentantów związków zawodowych i pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS,
 • osób zainteresowanych sprawami ZFŚS.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy:

 • poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS), zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS.
 • nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów
 • będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS do obowiązków, których wielu pracodawców nadal nie wykonuje, lub wykonuje je nieprawidłowo, narażając się na sankcje ze strony organów kontroli. 
 • nabędą wiedzę, jak zabezpieczyć się przed skutkami nowego Polskiego Ładu, aby prawidłowo badać sytuację socjalną i przydzielać pomoc w odpowiednim osobom w odpowiedniej wysokości oraz jak w praktyce prowadzić działania ZFŚS wobec pracowników zdalnych, po zmianie przepisów Kodeksu pracy od 7 kwietnia 2023r. z uwzględnieniem zapisów w regulaminie ZFŚS dotyczących formalności w tym zakresie
 • będą wiedzieć jakie formy pomocy zastosować oraz jak w praktyce zróżnicować świadczenia, aby nie narazić się na zarzut pozornego zróżnicowania.

Ramowy Program:

 1. Zasady gospodarowania ZFŚS i cel działalności socjalnej.
 2. Odpis na ZFŚS
 3. Przeciętne zatrudnienie, w tym metody ustalania przeciętnego zatrudnienia
 4. Osoby uprawnione do korzystania z ZFŚS:
  • pracownicy (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców oraz uprawnienia małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy i ich dzieci),
  • pracownicy na urlopach macierzyńskich, bezpłatnych, wychowawczych, stażyści, pracownicy interwencyjni, nauczyciele uzupełniający etaty i inne szczególne przypadki – uwaga na błędy,
  • emeryci i renciści – czy/jak można ich wykluczyć?
  • członkowie rodzin (kto i w jakim zakresie może korzystać, problem małżonków, konkubinatu i inne problemy praktyczne),
  • nauczyciele uzupełniający etaty,
  • możliwość modyfikowania uprawnień (w tym rozszerzenia grona uprawnionych),
  • zasady korzystania ze świadczeń socjalnych przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach).
 5. Regulamin ZFŚS – przykładowy wzór regulaminu, tabel, wniosków i oświadczenia o sytuacji socjalnej.
  Uwaga: Specyfika publicznych placówek oświatowych została odpowiednio zaznaczona i wyszczególniona.
 6. Problematyka związków zawodowych i pracownika reprezentującego interesy załogi.
 7. Komisja socjalna – zarys (Może, czy musi być komisja socjalna? Czy komisja socjalna jest nielegalna?)
 1. Formy pomocy
  • rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie. Wydatki niepodlegające finansowaniu z ZFŚS,
  • warunki przyznawania i rodzaje finansowej i rzeczowej pomocy materialnej (zapomóg, paczek okolicznościowych, biletów do kina, kart na zajęcia sportowo-rekreacyjne, fitness – problemy praktyczne, w tym jak często można przydzielać pomoc dla jednej osoby),
  • bony towarowe i inne znaki uprawniające do wymiany na towary lub usługi – orzecznictwo sądów, problem składek ZUS i podatku,
  • czym się różnią karty przedpłacone od podarunkowych – problemy podatkowe,
  • świadczenia na rzecz różnych form wypoczynku (czy można imprezy masowe?),
  • wczasy pod gruszą najczęstsze błędy (m.in. problem urlopu w praktyce),
  • wycieczki grupowe i indywidualne, wczasy zagraniczne,
  • obozy i kolonie dla dzieci,
  • finansowanie imprez okolicznościowych i integracyjnych – błędy,
  • wycieczki (skarbowe nieścisłości interpretacyjne),
  • prywatna opieka medyczna i zakup środków trwałych – czy możliwe?
  • dopłata pracowników do imprez sportowych i kulturalnych – czy można?
 1. Pożyczki mieszkaniowe – zarys (przykładowe zapisy w regulaminie).
 2. Badanie sytuacji socjalnej, a ochrona danych osobowych (RODO) w świetle aktualnych przepisów i interpretacji UODO oraz w świetle nowych przepisów Kodeksu pracy i Polskiego Ładu.
  • co to jest sytuacja socjalna i dlaczego powinna być uczciwie zbadana?
  • jak badać sytuację socjalną, aby pozyskać faktyczne, porównywalne dane – dotyczy to zwłaszcza pewnej szerokiej grupy pracowników oraz osób prowadzących działalność gospodarczą,
  • problematyka ustalania sytuacji socjalnej (autorski praktyczny przykład),
  • świadczenia 500+, alimenty, program RKO, rodzinne, zasiłki i inne przysporzenia a kryterium socjalne,
  • rozdzielność majątkowa a badanie sytuacji socjalnej,
  • dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych, co może pracodawca w świetle przepisów RODO,
  • dokumenty potwierdzające sytuację życiową, w tym dane sensytywne – czego może żądać pracodawca?
  • czy niezłożenie dokumentów potwierdzających wysokość dochodów może być podstawą do odmowy świadczenia?
  • jak badać sytuację socjalną pracowników zdalnych, wykonujących pracę po zmianie przepisów Kodeksu pracy w 2023 roku?
 1. Zasady prawidłowej i efektywnej organizacji ZFŚS
  • obsługa funduszu – kto może obsługiwać ZFŚS, jakie musi mieć upoważnienia,
  • nadzór nad prawidłowym wydatkowaniem środków – co mogą związki zawodowe, a co pracownik reprezentujący interesy załogi?
  • zachowanie ważnych terminów – kiedy kary z PIP?
  • uznaniowy charakter świadczeń, a kiedy świadczenia są roszczeniowe i wymagalne?
  • kiedy dokonywać obowiązkowego przeglądu danych?
  • kiedy i jakie dane usuwać?
  • jakie są dopuszczalne sposoby dokumentowania choroby i zdarzeń losowych.
 1. Opodatkowanie i składki do ZUS
  • zwolnienia podatkowe w 2023 roku,
  • nasilone kontrole ZUSkiedy ZUS żąda naliczenia składek po stronie pracodawcy i pracownika za wypłaty z konta ZFŚS?
 1. Najczęściej popełniane błędy.
 2. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – co, komu grozi i w jakim przypadku? – w tym kary z własnej kieszeni.
 3. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej kwoty?
 4. ZFŚS w wyjaśnieniach i orzecznictwie sądowym.
 5. Skutki przyznawania świadczeń „po równo” i pozorne różnicowane.
 6. Procedura zmiany regulaminu ZFŚS – zarys.
 7. Integracja?
 8. Pracownik zdalny a ZFŚS.
 9. Ważne terminy, w tym coroczny przegląd danych.
 10. Kto podpisuje decyzję dla Dyrektora Szkoły?

Zamawiający otrzyma:

autorskie materiały napisane w formie książkowej (ponad 100 stron)

autorskie wzory dokumentów do własnego wykorzystania (aktualne): 

 • regulamin ZFŚS z uwzględnieniem szczególnych sytuacji występujących w publicznych placówkach oświatowych
 • oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej
 • wnioski (wzór wniosku po pomoc z ZFŚS oraz o pożyczkę mieszkaniową)
 • tabele dopłat (warianty)

certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ możliwość dołączenia do zamkniętej grupy na Facebooku dedykowanej tylko dla uczestników szkoleń, gdzie można zadawać pytania po szkoleniu.

 

Szkolenie w formie lekcji wideo z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez 3 miesiące. 

 

Łączny czas nagrań wideo: ok. 4 godzin 

Format szkolenia:

Termin i warunki techniczne:

 

Szkolenie online w formie lekcji wideo z możliwością wielokrotnego odtwarzania przez 3 miesiące. 

WAŻNE:
Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:

– komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
– dostęp do Internetu.


Szkolenie odbywa się na platformie edukacyjnej, do której uczestnik otrzymuje login i hasło (hasło można zmienić na własne). Materiały szkoleniowe (w formie książkowej, pdf) uczestnik pobiera z platformy edukacyjnej (pod pierwszą lekcją).

szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnychPosiada ponad 26-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w placówkach oświatowych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół.

Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener 
z zakresu kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac.

Autor
wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz 5 książek na temat ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS – praktycznego Kursu, licznych szkoleń oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Praktyk.

Laureat nagrody w XIX edycji Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Opinie po ostatnio przeprowadzonych szkoleniach:

Cena i warunki:

FAQ - Najczęściej zadawane pytania:

Czy wystawiają Państwo fakturę na szkolenie?

Naturalnie tak.

Jesteśmy jednostką budżetową, czy możemy zamówić szkolenie na innego odbiorcę i nabywcę? 

Tak, należy złożyć zamówienie poprzez formularz.

Jaki jest koszt szkolenia końcowy szkolenia?

Jeżeli zamawiającym jest jednostka budżetowa, gdzie uczestnictwo jest finansowane w całości ze środków publicznych to kwotą do zapłaty będzie kwota netto, a fakturę wystawimy bez VAT. W przypadku, gdy uczestnictwo nie jest finansowane ze środków publicznych to do ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości 23%.

Kiedy będą Państwo wysyłali dostępy do szkoleń w formie nagranej?

Dostępy do szkolenia nagranego będą wysyłane do 2 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie złożonego zgłoszenia.

 

Kiedy będą Państwo wysyłali faktury za zamówione szkolenie?

Faktury będziemy wysyłali w dniu przesyłania dostępów do szkolenia. Dostęp do szkolenia będzie wysyłane do 2 dni roboczych od dnia otrzymania poprawnie złożonego zgłoszenia.

Czy istnieje możliwość płatności w ratach?

Istnieje możliwość płatności ratalnej, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aserto.edu.pl lub 731-945-280

Nie wiem, czy złożyć zamówienie poprzez formularz czy poprzez sklep?

Zamówienia poprzez formularz mogą składać: 

 • jednostki budżetowe – zostanie wystawiona faktura z 14 dniowy termin płatności
 • firmy – zostanie wystawiona pro-forma, a szkolenie udostępnione po opłaceniu proformy
 • osoby fizyczne – zostanie wystawiona pro-forma, a szkolenie udostępnione po opłaceniu proformy

Zamówienia poprzez sklep: 

 • osoby fizyczne – płatność ekspresowa (przelewy24.pl)
 • firmy – płatność ekspresowa (przelewy24.pl)

Szkolenie ZFŚS dla
jednostek budżetowych (bez oświaty)

Szkolenie ZFŚS dla
sektora prywatnego (w tym spółek)

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl