Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2020 oraz sporządzanie sprawozdań

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2020 oraz sporządzanie sprawozdań

Szkolenie prowadzi:

Joanna Przednowek

Joanna Przednowek

Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik 

Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej 

Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane do głównych księgowych i pracowników: urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów jej dotyczących. Dowiedzą się również jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Poznają standardy kontroli zarządczej oraz nabędą umiejętność praktycznego ich stosowania. Zaproponowane zostaną również narzędzia oceny kontroli zarządczej oraz projekty dokumentów regulujących kwestie kontroli zarządczej. W części warsztatowej zajmiemy się planowaniem celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem.

Ramowy program szkolenia:

 1. Szczególne zasady rachunkowości wynikające z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości….
 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości
 3. Zastosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej na podstawie ustawy o rachunkowości (m.in. pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych).
 4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów – terminy, metody i odpowiedzialność:
  • Istota i cel inwentaryzacji;
  • Metody i terminy inwentaryzacji wynikające z ustawy o rachunkowości oraz zasady określone w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości….,
   • spis z natury,
   • potwierdzenie sald,
   • weryfikacja
  • Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych
  • Dokumentacja inwentaryzacyjna;
  • Odpowiedzialność materialna pracowników;
  • Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie wyników w księgach rachunkowych;
  • Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji;
  • Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji;
 6. Realność sald kont rozrachunkowych;
 7. Wycena aktywów i pasywów z uwzględnieniem:
  • zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności,
  • zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 8. Ustalenie wyniku finansowego i funduszu jednostki,
  • ustalenie prawidłowej wielkości kosztów,
  • ustalenie prawidłowej wielkości przychodów,
  • przychody i koszty na przełomie roku.
 9. Zasady zamknięcia kont bilansowych i pozabilansowych
 10. Sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych, a także zestawienia obrotów dzienników częściowych
 11. Analiza należności i zobowiązań w celu zakwalifikowania ich do wymagalnych oraz do krótko i długoterminowych,
 12. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
  • Bilans,
  • Rachunek zysków i strat,
  • Zestawienie zmian funduszu,
  • Informacja dodatkowa.
 13. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 14. Wzajemne wyłączenia pomiędzy jednostkami a sprawozdania finansowe łączne.
 15. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych rocznych oraz sprawozdań z operacji finansowych powiazania pomiędzy sprawozdaniami.

Forma szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarowej na platformie Clickmeeting

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:
komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień szkolenia wysyłamy materiały szkoleniowe, a w dzień szkolenia link do pokoju webinarowego.

W dzień szkolenia na 15 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby), aby podczas szkolenia swobodnie wpisywać swoje pytania.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały 

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego.

 

 CZAS SZKOLENIA: 5 godzin 

Cena i warunki:

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

Cena regularna: 397,00 zł brutto

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

347,00 zł brutto od osoby

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

Nagranie wraz z materiałami, w tym wzorami dokumentów

Cena regularna: 397,00 zł brutto

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

347,00 zł brutto od osoby

Copyright © 2020 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl