Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2020 oraz sporządzanie sprawozdań – Szkolenie kształcenie zawodowe

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2020 oraz sporządzanie sprawozdań

Szkolenie prowadzi:

Joanna Przednowek

Joanna Przednowek

Skarbnik jednostki samorządu terytorialnego, wieloletni pracownik 

Wydziału Kontroli Gospodarki Finansowej 

Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Trener z dużym doświadczeniem w prowadzeniu szkoleń i warsztatów.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane do głównych księgowych i pracowników: urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów jej dotyczących. Dowiedzą się również jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Poznają standardy kontroli zarządczej oraz nabędą umiejętność praktycznego ich stosowania. Zaproponowane zostaną również narzędzia oceny kontroli zarządczej oraz projekty dokumentów regulujących kwestie kontroli zarządczej. W części warsztatowej zajmiemy się planowaniem celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem.

Ramowy program szkolenia:

 1. Szczególne zasady rachunkowości wynikające z rozporządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości….
 2. Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych w myśl przepisów ustawy o rachunkowości
 3. Zastosowanie uproszczeń w ewidencji księgowej na podstawie ustawy o rachunkowości (m.in. pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych).
 4. Inwentaryzacja aktywów i pasywów – terminy, metody i odpowiedzialność:
  • Istota i cel inwentaryzacji;
  • Metody i terminy inwentaryzacji wynikające z ustawy o rachunkowości oraz zasady określone w rozporządzeniu w sprawie zasad rachunkowości….,
   • spis z natury,
   • potwierdzenie sald,
   • weryfikacja
  • Inwentaryzacja zbiorów bibliotecznych w jednostkach oświatowych
  • Dokumentacja inwentaryzacyjna;
  • Odpowiedzialność materialna pracowników;
  • Rozliczenie inwentaryzacji i ujęcie wyników w księgach rachunkowych;
  • Najczęściej popełniane błędy przy przeprowadzaniu inwentaryzacji;
  • Odpowiedzialność za zaniechanie przeprowadzenia lub rozliczenia inwentaryzacji albo przeprowadzenie lub rozliczenie inwentaryzacji w sposób niezgodny z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
 5. Rozliczenie otrzymanych i udzielonych dotacji;
 6. Realność sald kont rozrachunkowych;
 7. Wycena aktywów i pasywów z uwzględnieniem:
  • zasad dokonywania odpisów aktualizujących należności,
  • zasad dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych środków trwałych, pozostałych środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
 8. Ustalenie wyniku finansowego i funduszu jednostki,
  • ustalenie prawidłowej wielkości kosztów,
  • ustalenie prawidłowej wielkości przychodów,
  • przychody i koszty na przełomie roku.
 9. Zasady zamknięcia kont bilansowych i pozabilansowych
 10. Sporządzanie zestawień obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawień sald kont ksiąg pomocniczych, a także zestawienia obrotów dzienników częściowych
 11. Analiza należności i zobowiązań w celu zakwalifikowania ich do wymagalnych oraz do krótko i długoterminowych,
 12. Zasady sporządzania sprawozdań finansowych:
  • Bilans,
  • Rachunek zysków i strat,
  • Zestawienie zmian funduszu,
  • Informacja dodatkowa.
 13. Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych.
 14. Wzajemne wyłączenia pomiędzy jednostkami a sprawozdania finansowe łączne.
 15. Zasady sporządzania sprawozdań budżetowych rocznych oraz sprawozdań z operacji finansowych powiazania pomiędzy sprawozdaniami.

Forma szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarowej na platformie Clickmeeting

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:
komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień szkolenia wysyłamy materiały szkoleniowe, a w dzień szkolenia link do pokoju webinarowego.

W dzień szkolenia na 15 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby), aby podczas szkolenia swobodnie wpisywać swoje pytania.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały 

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego.

 

 CZAS SZKOLENIA: 5 godzin 

Cena i warunki:

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

Cena regularna: 397,00 zł brutto

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

347,00 zł brutto od osoby

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

Nagranie wraz z materiałami, w tym wzorami dokumentów

Cena regularna: 397,00 zł brutto

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

347,00 zł brutto od osoby

Copyright © 2020 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl