Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych – obowiązki wynikające z art. 86a do 86o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa – Szkolenie kształcenie zawodowe

Schematy podatkowe
w jednostkach samorządu terytorialnego
i ich jednostkach organizacyjnych –
obowiązki wynikające z art. 86a do 86o
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja podatkowa

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193).

Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano nowy rozdział 11a  – Informacje o schematach podatkowych (art. 86a -86o), dokonujący szereg istotnych zmian z punktu widzenia wszystkich podmiotów (w tym również JST i ich jednostek organizacyjnych), które mogą być potencjalnie zobligowane do składania informacji o schematach podatkowych . Wprowadzone zmiany, z jednej strony, przyznają organom podatkowym dodatkowe narzędzie zapobiegające optymalizacji podatkowej, z drugiej jednak wprowadzają dotkliwe kary za niedopełnienie tych obowiązków przez podatników.

Wprowadzone przepisy nakładają na podatników (w tym JST i ich jednostki organizacyjne) szereg nowych obowiązków związanych nie tylko ze zgłaszaniem schematów podatkowych, ale przede wszystkim ze stałym monitorowaniem i oceną dokonywanych transakcji, a surowe kary przewidziane zarówno w k.k.s, jak i w art. 86m Ordynacji podatkowej (gdzie kara pieniężna nakładana decyzją Szefa KAS, może wynosić nawet 2 mln złotych) wskazują, że zagadnienia związane ze schematami podatkowymi są również istotne dla takich podmiotów jak: JST i ich jednostki organizacyjne.

Z dniem 1 stycznia 2019 r. weszła w życie ustawa z dnia 23 października 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, ustawy – Ordynacja podatkowa  oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2018 r. poz. 2193).

Do Ordynacji podatkowej w Dziale III dodano nowy rozdział 11a  – Informacje o schematach podatkowych (art. 86a -86o), dokonujący szereg istotnych zmian z punktu widzenia wszystkich podmiotów (w tym również JST i ich jednostek organizacyjnych), które mogą być potencjalnie zobligowane do składania informacji o schematach podatkowych . Wprowadzone zmiany, z jednej strony, przyznają organom podatkowym dodatkowe narzędzie zapobiegające optymalizacji podatkowej, z drugiej jednak wprowadzają dotkliwe kary za niedopełnienie tych obowiązków przez podatników.

Wprowadzone przepisy nakładają na podatników (w tym JST i ich jednostki organizacyjne) szereg nowych obowiązków związanych nie tylko ze zgłaszaniem schematów podatkowych, ale przede wszystkim ze stałym monitorowaniem i oceną dokonywanych transakcji, a surowe kary przewidziane zarówno w k.k.s, jak i w art. 86m Ordynacji podatkowej (gdzie kara pieniężna nakładana decyzją Szefa KAS, może wynosić nawet 2 mln złotych) wskazują, że zagadnienia związane ze schematami podatkowymi są również istotne dla takich podmiotów jak: JST i ich jednostki organizacyjne.

Szkolenie prowadzi:

Maria Kowalik

Posiada szeroką wiedzę oraz praktyczne umiejętności zdobyte w wyniku wieloletniej praktyki w Urzędzie Skarbowym i Izbie Skarbowej na wielu stanowiskach kierowniczych w tym również na stanowisku Naczelnika Urzędu Skarbowego i Kierownika Oddziału VAT w Izbie Skarbowej. Członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Jest uprawniona do zasiadania w Radach Nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Praktyk podatkowy z zakresu procedury postępowania podatkowego, podatku od towarów i usług, podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, egzekucji administracyjnej, prawa karno-skarbowego, finansów publicznych, dyscypliny finansów publicznych. Zajmowała się kontrolą i orzecznictwem w I i II instancji – prowadziła kontrole, postępowania podatkowe, wydawała decyzje administracyjne i uczestniczyła w postępowaniach sądowych. Często uczestniczyła jako ekspert w audycjach radiowych i telewizyjnych, współpracowała z mediami w przygotowaniu artykułów prasowych na tematy podatkowe. Aktualnie od 2011 r. prowadzi warsztaty, szkolenia głównie z zakresu podatku VAT w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach budżetowych. Prowadziła wykłady na Forach Skarbników, Forach Radców Prawnych, Forach Instytucji Kultury.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie jest kierowane do głównych księgowych, księgowych i pracowników: urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych.

Cel szkolenia:

Szczegółowe omówienie nowych obowiązków określonych w ww. ustawie, dotyczących schematów podatkowych. W trakcie szkolenia kompleksowo omówione zostaną zagadnienia: definicji schematu podatkowego, podmioty zobowiązane do przekazywania informacji o schematach podatkowych, podmioty zobowiązane do raportowania schematów podatkowych, obowiązek tworzenia i stosowania wewnętrznej procedury. Szczegółowo zostanie omówiona wewnętrzna procedura pod kątem wymogów ustawowych na podstawie wzoru przygotowanego przez szkoleniowca.

Ramowy program szkolenia:

 1. Identyfikacja schematu podatkowego:
  • definicja schematu podatkowego
  • szczegółowe zasady rozpoznawania i kwalifikowania uzgodnień jako mogących spełniać warunki do uznania ich za schematy podatkowe – na przykładach w JST i ich jednostkach organizacyjnych,
  • wskazanie czynności, które nie tworzą schematów podatkowych
 2. Współpraca z podmiotami zewnętrznymi:
  • określenie sposobu postępowania w przypadkach, gdy JST podejmuje współpracę z zewnętrznymi podmiotami oraz określenie zasad, które są niezbędne dla zachowania obowiązków wynikających z ustawy o schematach podatkowych.
 3. Zgłoszenia nowych schematów podatkowych:
  • podmioty obowiązane do zgłoszenia schematu podatkowego,
  • terminy zgłaszania schematów podatkowych,
  • zasady postępowania przy i po wysyłce informacji o schematach podatkowych
 4. Zgłoszenia zastosowanych schematów podatkowych:
  • rodzaje informacji o schematach podatkowych,
  • co powinna zawierać informacja o schematach podatkowych i sposób jej przekazania do Szefa Krajowej Administracji Skarbowej,
  • numer schematu podatkowego (NSP),
  • obowiązki związane z NSP
  • terminy zgłaszania zastosowanych schematów podatkowych,
  • dokumentacja związana ze zgłaszaniem zastosowanych schematów podatkowych,
  • zasady wewnętrznej współpracy przy składaniu informacji o zastosowanych schematach podatkowych,
 5. Ustawowe obowiązki pracowników zatrudnionych w JST i ich jednostkach organizacyjnych
 6. Ustawowe obowiązki JST w zakresie upowszechniania wśród pracowników wiedzy
  z zakresu przepisów dotyczących schematów podatkowych.
 7. Zasady przeprowadzania kontroli wewnętrznej przestrzegania przepisów
  o schematach podatkowych
 8. Archiwizowanie dokumentacji o schematach podatkowych jako niezbędny obowiązek również dla celów kontroli organów Krajowej Administracji Skarbowej.

Forma szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarowej na platformie Clickmeeting

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:
komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień szkolenia wysyłamy materiały szkoleniowe, a w dzień szkolenia link do pokoju webinarowego.

W dzień szkolenia na 15 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby), aby podczas szkolenia swobodnie wpisywać swoje pytania.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały 

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ wzory dokumentów

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego.

 

 CZAS SZKOLENIA: 5 godzin  

Cena i warunki:

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

297,00 zł brutto od osoby

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

Nagranie wraz z materiałami, w tym wzorami dokumentów
zostanie udostępnione 15 grudnia 2020r.

Cena regularna: 397,00 zł brutto

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

347,00 zł brutto od osoby

Copyright © 2020 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl