KURS PRAKTYCZNY – ZFŚS w jednostkach budżetowych (w tym oświatowych) w 2021 roku – Szkolenie kształcenie zawodowe

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w jednostkach budżetowych ,
(w tym oświatowych)
w 2021 roku –
praktyczny Kurs - szkolenie online

KURS ZFŚS

Co to jest?

Certyfikowany kurs – szkolenie pt.: „ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2021 roku – praktyczny Kurs – szkolenie online”. 

Jedyne w Polsce tak rozwinięte i nowoczesne opracowanie, zawierające:

✅Najnowsze, bogate wzory regulaminów i innych niezbędnych dokumentów  z omówieniem i możliwością pobrania plików w formie do edycji do własnego wykorzystania.

✅ Aktualizowany w razie zmiany przepisów prawa oraz o nowe lekcje i odpowiedzi na pytania uczestników, a informacja o zmianie wysłana jest na adres mailowy uczestnika kursu-szkolenia.

✅ Materiał w formie nagrań wideo plus dodatkowy materiał w PDF , Word, Excel – udostępniany na intuicyjnej w obsłudze platformie edukacyjnej.

✅ Dostęp do kursu przez nielimitowaną ilość osób z danej placówki.

✅ Dobrowolny test pokazujący uczestnikowi poziom zdobytej wiedzy i właściwe jej zrozumie (wyniki widzi tylko osoba realizująca test).

✅ Certyfikat dla każdego uczestnika (nawet jeśli pracownik dołączy do kursu w późniejszym terminie).

✅ Odpłatność jest jednorazowa bez względu na liczbę osób korzystających.

✅ Możliwość zadawania pytań. 

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund

Dla kogo?

Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności: 

🔹 dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej, domów samopomocy, DPS i innych jednostek budżetowych,

🔹księgowych, kadrowych,

🔹członków komisji socjalnej,

🔹pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS,

🔹reprezentantów związków zawodowych,

🔹pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Szkolenie prowadzi:

Joanna Krystyna Robak

Joanna Krystyna Robak


Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych.
W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu
w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, prowadzenia firmy, kadr i płac, księgowości, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji na temat ZFŚS oraz książek:
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”,
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie“.
Autor kompleksowego Kursu z ZFŚS oraz ZFSSlettera, jedynego w Polsce, specjalistycznego, eksperckiego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS (www.zfssedukacja.pl). Praktyk.

Na Państwa prośbę

Wiele uczestników szkoleń prosiło nas o opracowanie kompleksowego kursu na temat ZFŚS, który obejmowałby wszystkie trudne zagadnienia i dawał bezpieczne rozwiązania dla pracodawcy i dla pracowników. Są sytuacje, gdzie błędy pracodawcy dotykają finansowo i pracodawcę i pracowników.

Kurs składa się z 12 modułów:

Wprowadzenie

 1. O autorze kursu
 2. Po co jest ten kurs?
 3. Jaka jest budowa kursu i jak z niego korzystać

Moduł 1. Podstawowe informacje o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 1. Co to jest Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 2. Cel tworzenia Funduszu
 3. Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS
 4. Podstawy prawne
 5. Najczęściej spotykane błędy
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Test sprawdzający wiedzę

Moduł 2. Źródła Funduszu - w tym Odpis

 1. Tworzenie funduszu i wysokość odpisów i zwiększeń, (w tym wysokość odpisów w 2020r. i jak stosować zaokrąglenia)
 2. Jak ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu (kogo ujmujemy, a kogo nie wolno ująć, w tym pracownik na urlopie bezpłatnym – wyjaśnienia ministerstwa i PIP)
 3. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia – omówienie na licznych przykładach liczbowych
 4. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe
 5. Ustalenie odpisu – przykłady liczbowe (w tym arkusze Excel do pobrania)
 6. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić?
 7. Dodatkowe zwiększenia środków Funduszu – co możemy przyjąć?
 8. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 9. Najczęściej popełniane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 3. Szczególne przypadki występujące w placówkach oświatowych

 1. Kto podpisuje decyzje z ZFŚS dla dyrektora
 2. Odpisy dla nauczycieli
 3. Odpisy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 4. Co zrobić, jeśli emeryci nauczyciele nie dostarczą informacji o wysokości emerytury
 5. Uzupełnianie etatu a odpis i wypłata świadczeń
 6. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli
 7. ZFŚS a Karta Nauczyciela
 8. ZFŚS a likwidacja szkoły
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 4. Uprawnieni do korzystania z Funduszu

 1. Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, pracowników na urlopach oraz emerytów)
 2. Kto może być uznany za członka rodziny?
 3. Możliwość modyfikowania uprawnień (zawężanie i rozszerzanie grona uprawionych)
 4. Jakie uprawnienia dla małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy
 5. Zasady dotyczące studentów
 6. Rozdzielność majątkowa a uprawnienia do świadczeń i obowiązki
 7. Zasady korzystania ze świadczeń przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach
 8. Problematyka konkubinatu
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 5. Badanie sytuacji socjalnej

 1. Kryteria udzielania pomocy
 2. Jak ustalić sytuację socjalną, w tym: – rodzina czy gospodarstwo domowe, – praktyczny autorski przykład badania sytuacji socjalnej z art. 8 ust. 1
 3. Jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu i co może żądać pracodawca – zasady ogólne – dochód czy przychód, – dochód netto czy brutto – jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu (z przykładami)
 4. Wpływ świadczenia 500 plus na sytuację życiową i materialną – informacje ogólne – wpływ 500 plus na sytuację materialną i życiową – wypowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – autorskie ćwiczenie rysunkowe pokazujące faktyczną skalę problemu
 5. Rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
 6. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO
 7. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – z omówieniem (w tym 4 warianty oświadczeń do pobrania w formie do edycji) oraz przykładowe zapisy w regulaminie
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 6. Formy pomocy

 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie
 2. Zapomogi (zwykłe, losowe i długotrwała choroba) – warunki przyznania i obowiązkowa dokumentacja
 3. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna, w tym finansowanie integracji – co można? – działalność kulturalno-oświatowa i sportowo – rekreacyjna – czy możliwa jest integracja z ZFŚS – analiza na podstawie orzecznictwa sądowego
 4. Wczasy i wycieczki (krajowe i zagraniczne) indywidualne i grupowe – w tym praktyczne sposoby dofinansowania oraz rozliczenie wczasów i wycieczek – na przykładach
 5. Problematyka tzw. „wczasów pod gruszą” – czy może być wymów urlopu?
 6. Dopuszczalne sposoby dofinansowania biletów do kina, teatru, na basen, karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne
 7. Paczki dla dzieci i dorosłych, bony, talony, karty podarunkowe – dopuszczalne sposoby dofinansowania i problemy
 8. Dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, niani
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 7. Pożyczki mieszkaniowe

 1. Informacja wstępna i podstawy prawne
 2. Przykładowe cele pożyczki
 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki, tryb spłaty i windykacja
 4. Możliwości umorzenia pożyczki – w tym sprawy podatkowe
 5. Problematyka oprocentowania pożyczki
 6. Badanie sytuacji mieszkaniowej
 7. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 8. Wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
 9. Wzór umowy pożyczki
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki ZUS

 1. Świadczenia dla emerytów i rencistów
 2. Świadczenia dla pracowników
 3. Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią
 4. Świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych
 5. Dopłaty do wypoczynku dla dzieci do lat 18
 6. Karta na fitness i inne rodzaje aktywności
 7. Pracownicy do lat 26
 8. Wycieczki i integracja
 9. Składki do ZUS
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 9. Regulamin Funduszu

 1. Rola i udostępnienie regulaminu ZFŚS
 2. Procedura tworzenia, wprowadzenia i zmiany regulaminu ZFŚS (w tym przykładowe zarządzenia do pobrania w formacie do edycji oraz procedura zmiany regulaminu w ciągu roku)
 3. Rola organizacji związkowych i ich rozszerzone kompetencje od 2019r.
 4. Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów oraz procedura jego wyboru
 5. Konsekwencje nieuzgodnienia regulaminu lub uzgodnienia regulaminu z nieuprawnioną osobą
 6. Jakie zapisy należy umieścić w Regulaminie ZFŚS – w tym nowe obowiązki od 04 maja 2019r.
 7. Przykładowy regulamin ZFŚS z załącznikami – z omówieniem
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 10. Wydatkowanie środków ZFŚS

 1. Rola planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 2. Procedura wprowadzenia oraz zmiany planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 3. Przykładowy plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)
 4. Zasady wydatkowania środków oraz wysokość wypłat z Funduszu (w tym przykłady praktyczne jak ustalić progi/grupy dochodowe oraz przykłady jak zróżnicować wypłaty, w tym przedstawienie popularnych błędów)
 5. Rola kartoteki wypłaconych świadczeń
 6. Przykładowe tabele dofinansowania (kilka wariantów) – i ich zastosowanie w praktyce
 7. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych, w tym rozdawanie „po równo” – przykłady z wyroków sądowych i kontroli kiedy pracodawca może zapłacić ZUS i odsetki
 8. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 11. Ochrona danych osobowych

 1. Kategorie danych osobowych
 2. Jakich danych może żądać pracodawca?
 3. Kto może mieć wgląd w dane osobowe?
 4. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz komisji socjalnej w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
 6. Nowe obowiązki pracodawcy od 2018 i 2019r.
 7. Na jakiej podstawie pracodawca może żądać informacji o danych osobowych
 8. Jak spełnić obowiązek informacyjny – przykłady praktyczne
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 12. Pozostałe zagadnienia

 1. Ważne terminy, które bezwzględnie należy zachować
 2. Świadczenie dla osób zatrudnionych w kilku placówkach równocześnie
 3. Komisja Socjalna – czy może być komisja socjalna?
 4. Egzekucja komornicza środków ZFŚS
 5. Wspólna działalność socjalna
 6. Okres przechowywania dokumentów
 7. Nowe obowiązki pracodawcy nałożone od 2019r. za których niewykonanie grożą sankcje finansowe
 8. Kiedy świadczenia z ZFŚS mają charakter roszczeniowy
 9. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – kiedy kary z własnej kieszeni
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Kurs składa się z 14 modułów + sesje Q&A:

Moduł 1. Podstawowe informacje o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych*

 1. Co to jest Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 2. Cel tworzenia Funduszu
 3. Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS
 4. Podstawy prawne
 5. Najczęściej spotykane błędy
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Test sprawdzający wiedzę

Moduł 2. Źródła Funduszu - w tym Odpis*

 1. Tworzenie funduszu i wysokość odpisów i zwiększeń, (w tym wysokość odpisów w 2020r. i jak stosować zaokrąglenia)
 2. Jak ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu (kogo ujmujemy, a kogo nie wolno ująć, w tym pracownik na urlopie bezpłatnym – wyjaśnienia ministerstwa i PIP)
 3. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia – omówienie na licznych przykładach liczbowych
 4. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe
 5. Ustalenie odpisu – przykłady liczbowe (w tym arkusze Excel do pobrania)
 6. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić?
 7. Dodatkowe zwiększenia środków Funduszu – co możemy przyjąć?
 8. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 9. Najczęściej popełniane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 3. Szczególne przypadki występujące w placówkach oświatowych*

 1. Kto podpisuje decyzje z ZFŚS dla dyrektora
 2. Odpisy dla nauczycieli
 3. Odpisy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 4. Co zrobić, jeśli emeryci nauczyciele nie dostarczą informacji o wysokości emerytury
 5. Uzupełnianie etatu a odpis i wypłata świadczeń
 6. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli
 7. ZFŚS a Karta Nauczyciela
 8. ZFŚS a likwidacja szkoły
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 4. Uprawnieni do korzystania z Funduszu*

 1. Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, pracowników na urlopach oraz emerytów)
 2. Kto może być uznany za członka rodziny?
 3. Możliwość modyfikowania uprawnień (zawężanie i rozszerzanie grona uprawionych)
 4. Jakie uprawnienia dla małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy
 5. Zasady dotyczące studentów
 6. Rozdzielność majątkowa a uprawnienia do świadczeń i obowiązki
 7. Zasady korzystania ze świadczeń przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach
 8. Problematyka konkubinatu
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 5. Badanie sytuacji socjalnej*

 1. Kryteria udzielania pomocy
 2. Jak ustalić sytuację socjalną, w tym: – rodzina czy gospodarstwo domowe, – praktyczny autorski przykład badania sytuacji socjalnej z art. 8 ust. 1
 3. Jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu i co może żądać pracodawca – zasady ogólne – dochód czy przychód, – dochód netto czy brutto – jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu (z przykładami)
 4. Wpływ świadczenia 500 plus na sytuację życiową i materialną – informacje ogólne – wpływ 500 plus na sytuację materialną i życiową ( wypowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – autorskie ćwiczenie rysunkowe pokazujące faktyczną skalę problemu, Nowy Polski Ład)
 5. Rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
 6. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO
 7. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – z omówieniem (w tym 4 warianty oświadczeń do pobrania w formie do edycji) oraz przykładowe zapisy w regulaminie
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 6. Formy pomocy*

 1. Informacja wstępna i podstawy prawne
 2. Przykładowe cele pożyczki
 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki, tryb spłaty i windykacja
 4. Możliwości umorzenia pożyczki – w tym sprawy podatkowe
 5. Problematyka oprocentowania pożyczki
 6. Badanie sytuacji mieszkaniowej
 7. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 8. Wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
 9. Wzór umowy pożyczki
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 7. Pożyczki mieszkaniowe*

 1. Informacja wstępna i podstawy prawne
 2. Przykładowe cele pożyczki
 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki, tryb spłaty i windykacja
 4. Możliwości umorzenia pożyczki – w tym sprawy podatkowe
 5. Problematyka oprocentowania pożyczki
 6. Badanie sytuacji mieszkaniowej
 7. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 8. Wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
 9. Wzór umowy pożyczki
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki ZUS*

 1. Świadczenia dla emerytów i rencistów
 2. Świadczenia dla pracowników
 3. Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią
 4. Świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych
 5. Dopłaty do wypoczynku dla dzieci do lat 18
 6. Karta na fitness i inne rodzaje aktywności
 7. Pracownicy do lat 26
 8. Wycieczki i integracja
 9. Składki do ZUS
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 9. Regulamin Funduszu*

 1. Rola i udostępnienie regulaminu ZFŚS
 2. Procedura tworzenia, wprowadzenia i zmiany regulaminu ZFŚS (w tym przykładowe zarządzenia do pobrania w formacie do edycji oraz procedura zmiany regulaminu w ciągu roku)
 3. Rola organizacji związkowych i ich rozszerzone kompetencje od 2019r.
 4. Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów oraz procedura jego wyboru
 5. Konsekwencje nieuzgodnienia regulaminu lub uzgodnienia regulaminu z nieuprawnioną osobą
 6. Jakie zapisy należy umieścić w Regulaminie ZFŚS – w tym nowe obowiązki od 04 maja 2019r.
 7. Przykładowe regulaminy ZFŚS z załącznikami (3 różne przykłady na różne okoliczności i potrzeby) – uwzględniające nowy Polski Ład – z omówieniem
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 10. Wydatkowanie środków ZFŚS*

 1. Rola planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 2. Procedura wprowadzenia oraz zmiany planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 3. Przykładowy plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)
 4. Zasady wydatkowania środków oraz wysokość wypłat z Funduszu (w tym przykłady praktyczne jak ustalić progi/grupy dochodowe oraz przykłady jak zróżnicować wypłaty, w tym przedstawienie popularnych błędów)
 5. Rola kartoteki wypłaconych świadczeń
 6. Przykładowe tabele dofinansowania (kilka wariantów) – i ich zastosowanie w praktyce
 7. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych, w tym rozdawanie „po równo” – przykłady z wyroków sądowych i kontroli kiedy pracodawca może zapłacić ZUS i odsetki
 8. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 11. Ochrona danych osobowych*

 1. Kategorie danych osobowych
 2. Jakich danych może żądać pracodawca?
 3. Kto może mieć wgląd w dane osobowe?
 4. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz komisji socjalnej w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
 6. Nowe obowiązki pracodawcy od 2018 i 2019r.
 7. Na jakiej podstawie pracodawca może żądać informacji o danych osobowych
 8. Jak spełnić obowiązek informacyjny – przykłady praktyczne
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 12. Pozostałe zagadnienia*

 1. Ważne terminy, które bezwzględnie należy zachować
 2. Świadczenie dla osób zatrudnionych w kilku placówkach równocześnie
 3. Komisja Socjalna – czy może być komisja socjalna?
 4. Egzekucja komornicza środków ZFŚS
 5. Wspólna działalność socjalna
 6. Okres przechowywania dokumentów
 7. Nowe obowiązki pracodawcy nałożone od 2019r. za których niewykonanie grożą sankcje finansowe
 8. Kiedy świadczenia z ZFŚS mają charakter roszczeniowy
 9. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – kiedy kary z własnej kieszeni
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 13. Szkoleniowe sesje pytań i odpowiedzi – nagrania

Każda z sesji Pytań i Odpowiedzi zostanie nagrana oraz udostępniona dla innych uczestników Kursu.

Moduł 14. Nagrania z tematycznych Facebook live i webinariów

Tematyczne webinary oraz FB Live’y będą umieszczane na platformie do późniejszego odtworzenia przez uczestników Kursu.

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez zgody autora jest zabronione. 

Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak

Dodatkowe korzyści

✅ Kurs jest podzielony na moduły i lekcje tematyczne, aby łatwiej można było wyszukać konkretną informację.

✅ Każdą lekcję można powtórzyć:

 • dowolną ilość razy,
 • przez dowolną ilość pracowników,
 • o dowolnej porze dnia i nocy, przez cały okres dostępu do kursu.

✅ Każdy, kto zrealizuje kurs, otrzyma certyfikat.

✅ Kurs działa stale z każdego miejsca, gdzie jest Internet, na różnych urządzeniach.

✅ Bardzo łatwy sposób korzystania z platformy, nie wymaga umiejętności komputerowych.

✅ Można pobrać i wydrukować materiały napisane w formie książki oraz załączniki.

✅ Nie ma rozpraszaczy występujących na sali szkoleniowej, (jak na przykład rozmowy innych uczestników, wibrujący lub dzwoniący telefon, hałasy przez które można czegoś nie dosłyszeć, ponieważ zawsze można cofnąć nagranie i zacząć od dowolnego miejsca).

✅ Zmniejszenie ryzyka, że coś się źle zrozumie, ponieważ na końcu każdego modułu są
dobrowolne testy sprawdzające wiedzę.

✅ Bogate wzory regulaminów i innych dokumentów, aktualizowane w razie zmiany przepisów.

✅ Lekcje są aktualizowane i rozszerzane w miarę potrzeb, a informacja o aktualizacji wysyłana mailowo do zgłoszonych uczestników szkolenia.

✅ Odpłatność jest jedna, za cały kurs, bez względu na liczbę osób korzystających.

Zdarza się, że na szkolenie przyjeżdżają osoby z konkretnym jednym pytaniem, aby coś poprawić, a często okazuje się, że mają jeszcze inne błędy, o których nie pomyśleli i dopiero na szkoleniu/kursie zwrócą na coś uwagę.

Kurs jest rozwiązaniem, które pomoże zrozumieć ZFŚS
oszczędzając czas i pieniądze
oraz uniknąć różnego rodzaju błędów.
Pomoże zorganizować sprawy ZFŚS tak, aby
załoga była zadowolona,
a pracodawca działał zgodnie z przepisami prawa.

Co o Kursie i naszych szkoleniach mówią klienci?

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały 350 stron , w tym ok 100 stron dokumentów do edycji

 autorskie materiały wideo – ok 30 godzin lekcyjnych kursu 

wzory dokumentów w różnych wariantach

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ testy sprawdzające wiedzę. 

comiesięczne sesje Pytań i Odpowiedzi (najbliższa 18 czerwca)

 CZAS SZKOLENIA: ok 30 godzin lekcyjnych 

Cena i warunki:

Pakiet Szafir 3

indywidualny na 3 miesiące
1550 / 3 miesiące
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały - 350 stron
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Płatność jednorazowa
 • Dostęp na 3 miesiące
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla 1 osoby

Pakiet Rubin 12

wszyscy w jednostce na 12 miesięcy
3190 / 12 miesięcy
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały - 350 stron
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Płatność jednorazowa
 • Dostęp na 12 miesięcy
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla wszystkich wskazanych pracowników

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund

Zamówienie grupowe:

Istnieje możliwość zakupienia kursu dla większej ilości jednostek

np. dla wszystkich jednostek budżetowych w gminie

Dla indywidualnej wyceny prosimy o kontakt.

Kurs jest realizowany w ramach kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jeśli jest w całości finansowany jest ze środków publicznych, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z późn. zm.).

Forma Kursu:

Forma kursu jest zbliżona do formy webinarowej i wygląda jak poniżej. Jest to jedna z lekcji zawartych w Kursie:

Termin zgłoszeń:

Na Kurs można zgłaszać się w trybie ciągłym

 


PROMOCJE CENOWE DO 10 czerwca 2021r. do g. 20:00

Nadanie dostępu następuje do max 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas Karty Zamówienia, lub natychmiastowo po otrzymaniu płatności.

Ważne:

Kto w najbliższym czasie chciałby otrzymać najnowsze wzory regulaminów na 2021r., rozbudowane o nietypowe sytuacje, (zgłoszone przez uczestników szkoleń) oraz kto chciałby unikać kar za błędne prowadzenie spraw ZFŚS i czuć się bezpiecznie?

Nie od dzisiaj wiadomo, że spotkania integracyjne i wycieczki są najbardziej problematyczne jeśli chodzi o rozliczenie ze środków ZFŚS, a niniejszy kurs pokaże bezpieczne rozwiązania w tym zakresie.

Prowadzenie spraw ZFŚS jest coraz trudniejsze, ze względu na nasilone kontrole ZUS i PIP oraz niespójne przepisy prawa i orzecznictwo. Dodatkowo przybywa coraz więcej obowiązków, których czasami pracodawca nie jest świadomy, dlatego niniejszy kurs stanowi kompleksową pomoc. 

Kurs pomoże:

✅ w wyeliminowaniu roszczeniowości załogi,

✅prawidłowej gospodarce środkami ZFŚS

✅ unikaniu częstych błędów i problemów

✅ praktycznemu i bezpiecznemu prowadzeniu wycieczek i działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej.

✅ dostosowaniu regulaminu do obowiązującego prawa

FAQ Najczęściej Zadawane Pytania:

Czy w Kursie są zawarte zmiany, o których mówi Polski Ład?

Tak, ponieważ założenia zmian spowodują inne naliczanie m.in. podatków, czy też składek na ZUS. Nasze regulaminy i dokumenty są na te zmiany przygotowywane, a jeżeli będzie konieczność kolejnych zmian to również będziemy je wdrażać.

Czy można teraz zamówić Kurs, a uruchomić dostęp w późniejszym terminie, np, za 2 miesiące?

Tak, i jest to bardzo dobre rozwiązanie (6 miesięcy liczone od daty udostępnienia). Przy dostępie na 6 miesięcy, jak zostaną wprowadzone kolejne zmiany za parę miesięcy to jeszcze się Państwo “załapią” na aktualizację materiałów. Należy przy tym pamiętać, że zapoznanie się z KURS’em i zmiany w regulaminie zajmują czas, więc lepiej tego nie zostawiać na ostatnią chwilę. Można też wybrać dostęp na 3 miesiące lub na 12 miesięcy. 

Jak zamówić Kurs dla szkoły/jednostki budżetowej w której pracuję?

Na stronie informacyjnej kursu na dole strony znajduje się zielony przycisk “Jestem jednostką budżetową i pobieram ofertę cenową” – klikając w niego wyświetla się oferta wraz z Kartą Zgłoszenia (ostatnie 2 strony), które należy uzupełnić (wybrać pakiet), kartę podpisać i wysłać skan na adres: akademia.aserto@gmail.com . Można też zakupić Kursu klikając w przycisk “Wybieram z natychmiastowym dostępem”, gdzie system przeniesie Państwa do bramki płatności, a tam po uiszczeniu opłaty zostanie automatycznie wysłana faktura i przyznany dostęp. 

Faktury dla jednostek budżetowych/szkół wystawiane są z 14-dniowym terminem płatności. Jeśli potrzebują Państwo inny termin płatności, wystarczy to zgłosić do nas mailowo. 


Kurs wydaje się drogi – księgowość mówi, że może lepiej skorzystać z tańszego o połowę jednodniowego szkolenia.

Proszę zwrócić uwagę, na ilość materiałów wideo i dokumentów (30+ godzin lekcyjnych wideo, 350+ dokumentów) – są to materiały związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i przekazanie ich zajmuje właśnie tyle czasu. Podczas szkoleń jednodniowych zawsze brakuje czasu, aby poruszyć wszystkie zagadnienia, a po szkoleniu, gdy uczestnicy zaczynają zmieniać regulamin u siebie, okazuje się, że pojawiają się kolejne pytania, uwagi np. od przedstawicieli związków zawodowych, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu. Gdy w jednostce funduszem zajmuje się parę osób (np. 3 osoby w komisji, księgowa, os. odpowiedzialna, kierownik/dyrektor) to wysłanie na szkolenie wszystkich jest to już spory koszt, bez możliwości zadania pytania po szkoleniu, bez aktualizacji materiałów, wzorów dokumentów w razie zmian prawnych, natomiast w Kursie, dla Pakietu Rubin 6 (najczęściej wybieranego), mogą Państwo przeszkolić wszystkie osoby związane z pracą z Funduszem (w jednej cenie, bez konieczności dopłacania), ponadto otrzymają Państwo aktualizację w Kursie, plus dodatkowo otrzymają comiesięczne sesje pytań i odpowiedzi na żywo, a nagranie z tej sesji trafia do Kursu, aby można do niego wielokrotnie powracać. 🙂

Czy istnieje możliwość płatności w ratach za Kurs?

Istnieje również możliwość płatności ratalnej, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aserto.edu.pl lub 606-387-543.

Czy tego materiału nie jest za dużo? Przecież mamy małą jednostkę? 

To jest niestety bolączka małych jednostek, ponieważ małe jednostki tak samo, jak i duże muszą mieć wszystko zgodnie z prawem.

Czy w Kursie jest pokazane jak w praktyce zróżnicować świadczenia i zrobić progi dochodowe oraz skonstruować oświadczenie o dochodach?

Tak, Kurs jest po to, aby ułatwić pracę z ZFŚS, jest pokazane wiele praktycznych rozwiązań, usprawnień, jak zrobić progi dochodowe, zróżnicować świadczenia, aby kontrola tego nie zarzuciła i aby było właściwie w stosunku do osób uprawnionych oraz przedstawione na przykładach jakich błędów należy się wystrzegać. 
W kursie Pani Joanna omówiła przepisy prawa i wyroki sądowe na temat wielu problematycznych spraw.
Podała też mnóstwo gotowych rozwiązań we wzorach regulaminów oraz wzorach oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
(w wariantach do wyboru przez pracodawcę), aby łatwiej było dostosować dokumenty i postępowanie do specyfiki jaką pracodawca ma w swoim zakładzie pracy. 

Czy wystawiamy fakturę VAT?

Nasze usługi są na razie zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c, lub art. 113 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług). Podane kwoty są kwotami netto/brutto. Fakturę przysyłamy w dniu przekazania dostępu do Kursu (dla jednostek budżetowych) lub w dniu otrzymania płatności (dla jednostek sektora prywatnego).

Kiedy zostanie przyznany dostęp do Kursu?

Informatycy przydzielają dostępy sukcesywnie w kolejności napływu kart zgłoszeń. 

Jak najlepiej korzystać z KURSU?

Kurs został podzielony na moduły, dzięki czemu o wiele łatwiej przyswoić wiedzę w nim zawartą. Najlepiej poświęcić ok. 3 godziny na zapoznanie się z wideo i materiałami pdf w jednym Module. Najlepsze efekty uzyskuje się przerabiając każdy moduł po kolei od pierwszego do ostatniego.

Chcielibyśmy aby wszystkie jednostki w naszej gminie (szkoły, przedszkola, ZGK, OPS, ZEAS ) zakupiły Kurs – czy możemy liczyć na dodatkowy rabat?

Naturalnie taka możliwość też istnieje. W tym celu prosimy o kontakt pod  nr tel.: 606-387-543 lub na adres: biuro@aserto.edu.pl abyśmy mogli ustalić specjalną cenę.

Podczas bezpłatnych webinarów Pani Joanna nie na wszystkie pytania odpowiada, czy w Kursie na nie odpowie?

Tak. ponieważ poza materiałami w Kursie otrzymają państwo dostęp do Sesji Pytań i Odpowiedzi, w których w ramach Kursu pani Joanna odpowie na wszystkie pytania związane z Funduszem Socjalnym. Tym różni się sesja pytań i odpowiedzi w Kursie od bezpłatnych webinarów i fb live.

Czy dostęp do kursu jest przedłużany automatycznie?

Nie, dostęp do Kursu nie jest przedłużany automatycznie. Po okresie na jaki został Kurs wykupiony mogą Państwo zalogować się do platformy, jednak wśród zakupionych produktów nie będą Państwo widzieli dostępu do Kursu.
Dla klientów chcących dokonać przedłużenia dostępu do kursu, mamy atrakcyjne, promocyjne oferty cenowe.

Pakiet Szafir 3

indywidualny na 3 miesiące
1550 / 3 miesiące
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały - 350 stron
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Płatność jednorazowa
 • Dostęp na 3 miesiące
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla 1 osoby

Pakiet Rubin 12

wszyscy w jednostce na 12 miesięcy
3190 / 12 miesięcy
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały - 350 stron
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Płatność jednorazowa
 • Dostęp na 12 miesięcy
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla wszystkich wskazanych pracowników

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund

Zapraszam

Joanna Krystyna Robak

Pytania:

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie Kursu

to zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:606-387-543

Copyright © 2020 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl