Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych, w tym w placówkach oświatowych – Szkolenie kształcenie zawodowe

Kontrola zarządcza
w jednostkach budżetowych,
w tym w placówkach oświatowych

Gotowe projekty:

 • Regulaminu Kontroli Zarządczej,
 • Ankiety do samooceny,
 • Procedury zarządzania ryzykiem
 • i innych dokumentów

Dobrze zorganizowana kontrola zarządcza zapewni pozytywne wyniki pozostałych kontroli.

Szkolenie prowadzi:

Barbara Robak

Barbara Robak

Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy w samorządzie i z jednostkami sektora finansów publicznych. Odpowiedzialna za funkcjonowanie I i II poziomu kontroli zarządczej w gminie. Nadzorująca oświatę, kulturę i sport w powiecie. Czynny pracownik kontroli. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie oraz Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie – Podyplomowe Studia Audytu, Kontroli Zarządczej i Rachunkowości oraz Podyplomowe Studia Zarządzania Projektem w ramach Funduszy Strukturalnych UE. Praktyk.

Dla kogo jest szkolenie?

Szkolenie przeznaczone jest dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe funkcjonowanie kontroli zarządczej, w jednostkach sektora finansów publicznych szczególności: Dyrektorów szkół, przedszkoli i żłobków, Dyrektorów i Kierowników ośrodków pomocy społecznej i innych jednostek budżetowych.

Efekty kształcenia:

Uczestnicy poznają istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów jej dotyczących. Dowiedzą się również jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Poznają standardy kontroli zarządczej oraz nabędą umiejętność praktycznego ich stosowania. Zaproponowane zostaną również narzędzia oceny kontroli zarządczej oraz projekty dokumentów regulujących kwestie kontroli zarządczej. W części warsztatowej zajmiemy się planowaniem celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem.

Ramowy program szkolenia:

 1. Co wniosło COSO i INDOSAI?
 2. Jak zorganizować kontrolę zarządczą, aby uniknąć kar finansowych i sankcji?
 3. Jak dopasować kontrolę zarządczą do wielkości i zadań jednostki budżetowej?
 4. Kontrola zarządcza a kontrola finansowa.
 5. Cele kontroli zarządczej.
 6. Zakres kontroli zarządczej.
 7. Formy kontroli zarządczej.
 8. Kto odpowiada za funkcjonowanie kontroli zarządczej?
 9. Kto odpowiada za naruszenie dyscypliny finansów publicznych w zakresie kontroli zarządczej?
 10. Co grozi za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej (przykłady).
 11. Jak prowadzić kontrolę zarządczą w takich obszarach jak:
  • zamówienia publiczne,
  • finanse
  • zatrudnienie i inne
 12. Elementy kontroli zarządczej (w szczególności: kompetencje zawodowe, struktura organizacyjna, delegowanie uprawnień) – przykłady
 13. Cele i zarządzanie ryzykiem, w tym m.in.: określenie celów i zadań, monitorowanie
  i ocena ich realizacji, identyfikacja ryzyka, analiza ryzyka, reakcja na ryzyko.
 14. Mechanizmy kontroli:
  • dokumentowanie systemu kontroli zarządczej,
  • nadzór,
  • ciągłość działalności,
  • ochrona zasobów,
  • szczegółowe mechanizmy kontroli dotyczące operacji finansowych i gospodarczych,
  • mechanizmy kontroli dotyczące systemów informatycznych.
 15. Jak określić cele jednostki?
 16. Jak zarządzać ryzykiem?
 17. Jak prawidłowo reagować na ryzyko?
 18. Skuteczna informacja i komunikacja w jednostkach sektora finansów publicznych (wewnętrzna i zewnętrzna).
 19. Jak prawidłowo monitorować system kontroli zarządczej.
 20. W jaki sposób prowadzić samoocenę i audyt wewnętrzny?
 21. Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej – na co zwrócić uwagę?
 22. Planowanie celów i zadań. Kryteria ustalania celów.
 23. Praktyczne zajęcia dla uczestników szkolenia z planowania celów i zadań
  oraz zarządzania ryzykiem

Forma szkolenia:

Szkolenie odbędzie się w formie webinarowej na platformie Clickmeeting

Aby wziąć udział w szkoleniu wystarczy:
komputer z głośnikiem, smartfon lub laptop
dostęp do Internetu,
– nie wymaga umiejętności komputerowych, bardzo prosty sposób uczestnictwa w szkoleniu
i kontaktu na żywo z prowadzącym.

W przeddzień szkolenia wysyłamy materiały szkoleniowe, a w dzień szkolenia link do pokoju webinarowego.

W dzień szkolenia na 15 minut przed szkoleniem uczestnicy mają możliwość poćwiczenia pisania na czacie (w razie potrzeby), aby podczas szkolenia swobodnie wpisywać swoje pytania.

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały 

✓ wzory pism w tym w wersji edytowalnej,

✓ uczestnictwo w szkoleniu, wiedzę,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ możliwość zadawania pytań do trenera podczas szkolenia webinarowego.

 

 CZAS SZKOLENIA: 4 godziny  

Cena i warunki:

Szkolenie na żywo:

Szkolenie w formie webinarowej

na żywo 

z możliwością zadawania pytań

Link do szkolenia wraz z materiałami zostanie wysłany
w przeddzień szkolenia 

Cena regularna:

297,00 zł brutto od osoby

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

Cena regularna: 357,00 zł brutto

Nagranie:

Szkolenie nagrane

Dostęp na 6 miesięcy

(wideo + materiały szkoleniowe)

Cena regularna: 357,00 zł brutto

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl