Kurs ZFŚS Web

Z radością informujemy, że zgodnie z obietnicą, wprowadzamy na rynek, to o co Państwo prosili przez ostatni rok 🙂

Jedyny taki w Polsce KOMPLEKSOWY Kurs z tematyki Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych , (w tym oświatowych) w 2020 roku – praktyczny Kurs – szkolenie online

Co to jest?

Certyfikowany kurs – szkolenie pt.: „ Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, (w tym oświatowych) w 2020 roku – Kurs – szkolenie praktyczne”.

Jedyne w Polsce tak rozwinięte i nowoczesne opracowanie, zawierające:

✅ Najnowsze, bogate wzory regulaminów i innych niezbędnych dokumentów  z omówieniem i możliwością pobrania plików w formie do edycji do własnego wykorzystania.

Aktualizowany w razie zmiany przepisów prawa oraz o nowe lekcje i odpowiedzi na pytania uczestników, a informacja o zmianie wysłana jest na adres mailowy uczestnika kursu-szkolenia.

✅ Materiał w formie nagrań wideo plus dodatkowy materiał w PDF , Word, Excel – udostępniany na intuicyjnej w obsłudze platformie edukacyjnej.

✅ Dostęp do kursu przez nielimitowaną ilość osób z danej placówki.

✅ Dobrowolny test pokazujący uczestnikowi poziom zdobytej wiedzy i właściwe jej zrozumie (wyniki widzi tylko osoba realizująca test).

Certyfikat dla każdego uczestnika (nawet jeśli pracownik dołączy do kursu w późniejszym terminie).

Odpłatność jest jednorazowa bez względu na liczbę osób korzystających.

Możliwość zadawania pytań.

Dla kogo?

Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności:

 • dla pracodawców, m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, dyrektorów i kierowników ośrodków pomocy społecznej, domów samopomocy, DPS i innych jednostek budżetowych,
 • księgowych, kadrowych,
 • członków komisji socjalnej,
 • pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS,
 • reprezentantów związków zawodowych,
 • pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Autor

Joanna Krystyna Robak

 

 

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz kadr i płac. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, księgowości, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 20-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autorka licznych publikacji na temat ZFŚS oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniemPraktyk.

.

Na Państwa Prośbę

Wiele uczestników szkoleń prosiło nas o opracowanie kompleksowego kursu na temat ZFŚS, który obejmowałby wszystkie trudne zagadnienia i dawał bezpieczne rozwiązania dla pracodawcy i dla pracowników. Są sytuacje, gdzie błędy pracodawcy dotykają finansowo i pracodawcę i pracowników.

Kurs składa się z 12 Modułów:

Wprowadzenie

 1. O autorze kursu
 2. Po co jest ten kurs?
 3. Jaka jest budowa kursu i jak z niego korzystać

Moduł 1. Podstawowe informacje o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych

 1. Co to jest Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 2. Cel tworzenia Funduszu
 3. Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS
 4. Podstawy prawne
 5. Najczęściej spotykane błędy
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Test sprawdzający wiedzę

Moduł 2. Źródła Funduszu

 1. Tworzenie funduszu i wysokość odpisów i zwiększeń, (w tym wysokość odpisów w 2020r. i jak stosować zaokrąglenia)
 2. Jak ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu (kogo ujmujemy, a kogo nie wolno ująć, w tym pracownik na urlopie bezpłatnym – wyjaśnienia ministerstwa i PIP)
 3. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia – omówienie na licznych przykładach liczbowych
 4. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe
 5. Ustalenie odpisu – przykłady liczbowe (w tym arkusze Excel do pobrania)
 6. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić?
 7. Dodatkowe zwiększenia środków Funduszu – co możemy przyjąć?
 8. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 9. Najczęściej popełniane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 3. Szczególne przypadki występujące w placówkach oświatowych

 1. Kto podpisuje decyzje z ZFŚS dla dyrektora
 2. Odpisy dla nauczycieli
 3. Odpisy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 4. Co zrobić, jeśli emeryci nauczyciele nie dostarczą informacji o wysokości emerytury
 5. Uzupełnianie etatu a odpis i wypłata świadczeń
 6. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli
 7. ZFŚS a Karta Nauczyciela
 8. ZFŚS a likwidacja szkoły
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 4. Uprawnieni do korzystania z Funduszu

 1. Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, pracowników na urlopach oraz emerytów)
 2. Kto może być uznany za członka rodziny?
 3. Możliwość modyfikowania uprawnień (zawężanie i rozszerzanie grona uprawionych)
 4. Jakie uprawnienia dla małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy
 5. Zasady dotyczące studentów
 6. Rozdzielność majątkowa a uprawnienia do świadczeń i obowiązki
 7. Zasady korzystania ze świadczeń przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach
 8. Problematyka konkubinatu
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 5. Badanie sytuacji socjalnej

 1. Kryteria udzielania pomocy
 2. Jak ustalić sytuację socjalną, w tym: – rodzina czy gospodarstwo domowe, – praktyczny autorski przykład badania sytuacji socjalnej z art. 8 ust. 1
 3. Jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu i co może żądać pracodawca – zasady ogólne – dochód czy przychód, – dochód netto czy brutto – jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu (z przykładami)
 4. Wpływ świadczenia 500 plus na sytuację życiową i materialną – informacje ogólne – wpływ 500 plus na sytuację materialną i życiową – wypowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej – autorskie ćwiczenie rysunkowe pokazujące faktyczną skalę problemu
 5. Rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
 6. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO
 7. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – z omówieniem (w tym 4 warianty oświadczeń do pobrania w formie do edycji) oraz przykładowe zapisy w regulaminie
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 6. Formy pomocy

 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie
 2. Zapomogi (zwykłe, losowe i długotrwała choroba) – warunki przyznania i obowiązkowa dokumentacja
 3. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna, w tym finansowanie integracji – co można? – działalność kulturalno-oświatowa i sportowo – rekreacyjna – czy możliwa jest integracja z ZFŚS – analiza na podstawie orzecznictwa sądowego
 4. Wczasy i wycieczki (krajowe i zagraniczne) indywidualne i grupowe – w tym praktyczne sposoby dofinansowania oraz rozliczenie wczasów i wycieczek – na przykładach
 5. Problematyka tzw. „wczasów pod gruszą” – czy może być wymów urlopu?
 6. Dopuszczalne sposoby dofinansowania biletów do kina, teatru, na basen, karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne
 7. Paczki dla dzieci i dorosłych, bony, talony, karty podarunkowe – dopuszczalne sposoby dofinansowania i problemy
 8. Dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, niani
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 7. Pożyczki mieszkaniowe

 1. Informacja wstępna i podstawy prawne
 2. Przykładowe cele pożyczki
 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki, tryb spłaty i windykacja
 4. Możliwości umorzenia pożyczki – w tym sprawy podatkowe
 5. Problematyka oprocentowania pożyczki
 6. Badanie sytuacji mieszkaniowej
 7. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 8. Wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
 9. Wzór umowy pożyczki
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki ZUS

 1. Świadczenia dla emerytów i rencistów
 2. Świadczenia dla pracowników
 3. Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią
 4. Świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych
 5. Dopłaty do wypoczynku dla dzieci do lat 18
 6. Karta na fitness i inne rodzaje aktywności
 7. Pracownicy do lat 26
 8. Wycieczki i integracja
 9. Składki do ZUS
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 9. Regulamin Funduszu

 1. Rola i udostępnienie regulaminu ZFŚS
 2. Procedura tworzenia, wprowadzenia i zmiany regulaminu ZFŚS (w tym przykładowe zarządzenia do pobrania w formacie do edycji oraz procedura zmiany regulaminu w ciągu roku)
 3. Rola organizacji związkowych i ich rozszerzone kompetencje od 2019r.
 4. Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów oraz procedura jego wyboru
 5. Konsekwencje nieuzgodnienia regulaminu lub uzgodnienia regulaminu z nieuprawnioną osobą
 6. Jakie zapisy należy umieścić w Regulaminie ZFŚS – w tym nowe obowiązki od 04 maja 2019r.
 7. Przykładowy regulamin ZFŚS z załącznikami – z omówieniem
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 10. Wydatkowanie środków ZFŚS

 1. Rola planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 2. Procedura wprowadzenia oraz zmiany planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 3. Przykładowy plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)
 4. Zasady wydatkowania środków oraz wysokość wypłat z Funduszu (w tym przykłady praktyczne jak ustalić progi/grupy dochodowe oraz przykłady jak zróżnicować wypłaty, w tym przedstawienie popularnych błędów)
 5. Rola kartoteki wypłaconych świadczeń
 6. Przykładowe tabele dofinansowania (kilka wariantów) – i ich zastosowanie w praktyce
 7. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych, w tym rozdawanie „po równo” – przykłady z wyroków sądowych i kontroli kiedy pracodawca może zapłacić ZUS i odsetki
 8. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 11. Ochrona danych osobowych

 1. Kategorie danych osobowych
 2. Jakich danych może żądać pracodawca?
 3. Kto może mieć wgląd w dane osobowe?
 4. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz komisji socjalnej w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
 6. Nowe obowiązki pracodawcy od 2018 i 2019r.
 7. Na jakiej podstawie pracodawca może żądać informacji o danych osobowych
 8. Jak spełnić obowiązek informacyjny – przykłady praktyczne
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 12. Pozostałe zagadnienia

 1. Ważne terminy, które bezwzględnie należy zachować
 2. Świadczenie dla osób zatrudnionych w kilku placówkach równocześnie
 3. Komisja Socjalna – czy może być komisja socjalna?
 4. Egzekucja komornicza środków ZFŚS
 5. Wspólna działalność socjalna
 6. Okres przechowywania dokumentów
 7. Nowe obowiązki pracodawcy nałożone od 2019r. za których niewykonanie grożą sankcje finansowe
 8. Kiedy świadczenia z ZFŚS mają charakter roszczeniowy
 9. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – kiedy kary z własnej kieszeni
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

DODATKOWE KORZYŚCI

✅ Kurs jest podzielony na moduły i lekcje tematyczne, aby łatwiej można było wyszukać konkretną informację.

✅ Każdą lekcję można powtórzyć:

 • dowolną ilość razy,
 • przez dowolną ilość pracowników,
 • o dowolnej porze dnia i nocy, przez cały okres dostępu do kursu.

✅ Każdy, kto zrealizuje kurs, otrzyma certyfikat.

✅ Kurs działa stale z każdego miejsca, gdzie jest Internet, na różnych urządzeniach.

✅ Bardzo łatwy sposób korzystania z platformy, nie wymaga umiejętności komputerowych.

✅ Można pobrać i wydrukować materiały napisane w formie książki oraz załączniki.

✅ Nie ma rozpraszaczy występujących na sali szkoleniowej, (jak na przykład rozmowy innych
uczestników, wibrujący lub dzwoniący telefon, hałasy przez które można czegoś nie
dosłyszeć, ponieważ zawsze można cofnąć nagranie i zacząć od dowolnego miejsca).

✅ Zmniejszenie ryzyka, że coś się źle zrozumie, ponieważ na końcu każdego modułu są
dobrowolne testy sprawdzające wiedzę.

✅ Bogate wzory regulaminów i innych dokumentów, aktualizowane w razie zmiany przepisów.

✅ Lekcje są aktualizowane i rozszerzane w miarę potrzeb, a informacja o aktualizacji wysyłana mailowo do zgłoszonych uczestników szkolenia.

✅ Odpłatność jest jedna, za cały kurs, bez względu na liczbę osób korzystających.

Zdarza się, że na szkolenie przyjeżdżają osoby z konkretnym jednym pytaniem, aby coś poprawić, a często okazuje się, że mają jeszcze inne błędy, o których nie pomyśleli i dopiero na szkoleniu/kursie zwrócą na coś uwagę.

Kurs jest rozwiązaniem, które pomoże zrozumieć ZFŚS oszczędzając czas i pieniądze oraz uniknąć różnego rodzaju błędów. Pomoże zorganizować sprawy ZFŚS tak, aby załoga była zadowolona, a pracodawca działał zgodnie z przepisami prawa.

Co o naszych szkoleniach on-line mówią klienci:

 

Cena Kursu obejmuje 27 h lekcyjnych kursu, wszystkie materiały ( 350 stron) oraz testy sprawdzające wiedzę.

UWAGA:

Można w trakcie trwania dostępu do kursu ZADAWAĆ PYTANIA do prowadzącego.

W kwietniu specjalna, dodatkowa PROMOCJA.

 

Istnieje możliwość zakupienia kursu dla większej ilości jednostek np. dla wszystkich jednostek budżetowych w gminie – prosimy o kontakt, przygotujemy jeszcze bardziej promocyjną cenę.

Faktura za kurs-szkolenie wystawiana jest w dniu przekazania dostępu do kursu, z 14-dniowym terminem płatności.

Kurs jest realizowany w ramach kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jeśli jest w całości finansowany jest ze środków publicznych, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U. z 2020r., poz. 106).

Forma kursu

Forma kursu będzie zbliżona do formy webinarowej, która wygląda tak:

Termin zgłoszeń:

Na Kurs można zgłaszać się w trybie ciągłym, z tym, że cena promocyjna wyznaczona została do 31 maja 2020r.

Nadanie dostępu następuje do max 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas Karty Zamówienia.

Kto w najbliższym czasie chciałby otrzymać najnowsze wzory regulaminów na 2020r., rozbudowane o nietypowe sytuacje, (zgłoszone przez uczestników szkoleń) oraz kto chciałby unikać kar za błędne prowadzenie spraw ZFŚS i czuć się bezpiecznie?

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z programem kursu.

Kurs pomoże:
– w wyeliminowaniu roszczeniowości załogi,

– prawidłowej gospodarce środkami ZFŚS

– unikaniu częstych błędów i problemów

– praktycznemu i bezpiecznemu prowadzeniu wycieczek i działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej.

Nie od dzisiaj wiadomo, że spotkania integracyjne i wycieczki są najbardziej problematyczne jeśli chodzi o rozliczenie ze środków ZFŚS, a niniejszy kurs pokaże bezpieczne rozwiązania w tym zakresie.

Prowadzenie spraw ZFŚS jest coraz trudniejsze, ze względu na nasilone kontrole ZUS i PIP oraz niespójne przepisy prawa i orzecznictwo. Dodatkowo przybywa coraz więcej obowiązków, których czasami pracodawca nie jest świadomy, dlatego niniejszy kurs ma stanowić kompleksową pomoc. 

Obowiązują ceny wskazane w Ofercie cenowej do pobrania poniżej.

 

Zapraszamy

Joanna Krystyna Robak

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie kursu zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:

606-387-543

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl