Książka – Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe – prawo i praktyka

Książka - Wczasy pod gruszą
Książka - Wczasy pod gruszą

Wczasy pod gruszą i świadczenia urlopowe – prawo i praktyka.
Wszystko, co warto wiedzieć przed wypłatą w 2024 roku,
w tym odpowiedzi na pytania.

Nr ISBN: 978-83-971826-0-8

Książka w formacie elektronicznym .pdf 

Rok wydania: 2024

Wydanie 1 

Ilość stron: 195

Autor:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. 

Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnyc7.

W czym pomoże ta książka?

Celem niniejszej publikacji jest przedstawienie różnic między trzema często mylonymi świadczeniami:

 • świadczeniem urlopowym wynikającym z ustawy o ZFŚS,
 • świadczeniem urlopowym, wynikającym z Karty Nauczyciela,
 • „wczasami pod gruszą”, czyli dopłatą do wypoczynku ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS)

oraz omówienie tychże świadczeń pod kątem prawnym i praktycznym.

 

Nadszedł czas na rozprawienie się między innymi z narzucaniem wymogu wykorzystania 14 dni urlopu wypoczynkowego, w celu otrzymania dopłaty do „wczasów pod gruszą”. W niniejszej publikacji odpowiadam między innymi na pytanie kto i w jakich okolicznościach jest zobligowany do wykorzystania 14 dni urlopu wypoczynkowego, a kto nie ma takiego obowiązku oraz jakie wysokości ww. świadczeń przewidziane są przepisami prawa w 2024 roku.

 

W tej publikacji opisałam to, co od wielu lat omawiam i pokazuję uczestnikom moich szkoleń z tematu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych w zakresie obu rodzajów świadczeń urlopowych oraz „wczasów pod gruszą”.

 

Ciekawostką dla niektórych osób może być to, że wypłata świadczenia urlopowego dla nauczycieli, wbrew temu, co sugeruje jego nazwa, nie jest związana z urlopem. Z kolei świadczenie urlopowe wypłacane na podstawie ustawy o ZFŚS zależy od 14 dni urlopu wypoczynkowego, ale przepis ten nie dotyczy tzw. wczasów pod gruszą.  „Wczasy pod gruszą” to coś zupełnie innego niż świadczenie urlopowe, a zdarza się, że niektórzy właśnie tak je nazywają.

Takich ciekawostek w odniesieniu do ww. świadczeń jest więcej. Przedstawiam je w niniejszej publikacji.

Dla kogo jest ta książka:​

Niniejsza publikacja jest przeznaczona w szczególności dla:

 • pracodawców (zarówno tych, którzy utworzyli Zakładowy Funduszu Świadczeń Socjalnych (ZFŚS), jak i tych, którzy Funduszu nie utworzyli, ale zdecydowali się na wypłatę świadczenia urlopowego określonego w ustawie o ZFŚS),
 • pracowników zajmujących się sprawami ZFŚS,
 • członków tzw. komisji socjalnej,
 • reprezentantów związków zawodowych,
 • reprezentantów pracowników w sprawach ZFŚS,
 • jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
 • publicznych szkół, przedszkoli, placówek oświatowych zatrudniających nauczycieli na podstawie Karty Nauczyciela,
 • pracowników, którzy zajmują się obliczeniem i wypłatą świadczeń urlopowych,
 • księgowych, kadrowych, którzy zajmują się naliczaniem i odprowadzaniem podatku dochodowego oraz składek do ZUS,
 • osób zainteresowanych otrzymaniem świadczenia urlopowego lub „wczasów pod gruszą”.

Spis treści:

Wprowadzenie
Dla kogo jest ta publikacja?
Na jakie główne pytania odpowiada niniejsza publikacja?

Rozdział I.
Trzy często mylone rodzaje świadczeń

 1. Zarys problemu
 2. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)
 3. Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS
 4. Kto tworzy ZFŚS, a kto nie ma takiego obowiązku
 5. Kto i w jakich przypadkach jest uprawniony do otrzymania świadczenia urlopowego i/lub „wczasów pod gruszą”

Rozdział II.
Świadczenia urlopowe z ustawy o ZFŚS zależne od 14 dni urlopu wypoczynkowego

 1. Zasady wypłaty świadczenia urlopowego – informacje ogólne
 2. Wysokość świadczenia urlopowego w 2024 roku
 3. Kiedy świadczenie urlopowe jest zwolnione ze składek do ZUS
 4. Kiedy świadczenie urlopowe podlega składkom do ZUS
 5. Świadczenie urlopowe a podatek dochodowy dla pracownika
 6. Świadczenie urlopowe a koszty uzyskania przychodu pracodawcy – kiedy jest kosztem, a kiedy nie
 7. Odpowiedzi na pytania w zakresie świadczenia urlopowego z ustawy o ZFŚS

Rozdział III.
Świadczenia urlopowe dla nauczycieli

 1. Świadczenia urlopowe dla nauczycieli – informacje ogólne
 2. Cechy świadczenia urlopowego dla nauczycieli
 3. Kto i w jakich przypadkach (w tym nietypowych) może otrzymać świadczenie urlopowe
 4. Przypadki, w których nauczyciel nie otrzyma świadczenia urlopowego
 5. Termin wypłaty świadczenia urlopowego – czy można wcześniej?
  Jakie jest ryzyko wcześniejszej wypłaty, a w jakim przypadku można wypłacić przed terminem
 6. Wysokość świadczenia urlopowego dla nauczyciela – w tym szczególne przypadki i przykłady liczbowe
 7. Świadczenie urlopowe dla nauczyciela a składki do ZUS i opodatkowanie
 8. Odpowiedzi na pytania w zakresie świadczenia urlopowego dla nauczycieli
 9. Wypłata świadczenia urlopowego dla nauczyciela w zawyżonej kwocie

Rozdział IV.
„Wczasy pod gruszą”, czyli dopłata do wypoczynku ze środków ZFŚS

 1. „Wczasy pod gruszą” – zasady ogólne
  1.1. Co to są „wczasy pod gruszą”?
  1.2. Z czego wynikają „wczasy pod gruszą”?
  1.3. Dlaczego ważne jest, aby regulamin ZFŚS był zgodny z przepisami prawa?
  1.4. Zasady wypłaty dofinansowania do wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”
  1.5. Co to jest kryterium socjalne i jak „uzależnić” wysokość „wczasów pod gruszą” od tego kryterium?
  1.6. „Wczasy pod gruszą” tylko dla wybranych pracowników”?
  1.7. Jak w praktyce ustalić zasady i warunki korzystania z dofinansowania do wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”?
 2. „Wczasy pod gruszą a warunek (np. 14 dni) urlopu wypoczynkowego
 3. Zwolnienie ze składek do ZUS
 4. W jakiej sytuacji „wczasy pod gruszą” podlegają składkom do ZUS
 5. „Wczasy pod gruszą” a podatek dochodowy oraz przypadki zwolnienia z opodatkowania
  5.1. Zasady dla emerytów, rencistów lub osób pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  5.2. Zasady dla pracowników
  5.3. Przypadki, w których „wczasy pod gruszą” podlegają opodatkowaniu
 6. Odpowiedzi na pytania w zakresie „wczasów pod gruszą”

Rozdział V.
Podsumowanie różnic między świadczeniami urlopowymi a „wczasami pod gruszą”

 1. Podsumowanie różnic między świadczeniami urlopowymi a „wczasami pod gruszą”
  1.1. Świadczenie urlopowe z ustawy o ZFŚS
  1.2. Świadczenie urlopowe z Karty Nauczyciela
  1.3. „Wczasy pod gruszą”
 2. Ćwiczenie praktyczne
  2.1. Ćwiczenie praktyczne
  2.2. Podsumowanie tabelaryczne

Literatura i źródła
Załączniki

 1. Ustawa o ZFŚS
 2. Wyciąg z Karty Nauczyciela

O autorze

 

Na jakie główne pytania odpowiada niniejsza publikacja?

W tej publikacji odpowiedziałam na wiele pytań z zakresu świadczeń urlopowych wypłacanych na podstawie ustawy o ZFŚS, świadczeń urlopowych wypłacanych nauczycielom, opodatkowania, składek do ZUS, działalności socjalnej finansowanej z ZFŚS w formie tzw. „wczasów pod gruszą”, czyli dopłaty do wypoczynku organizowanego we własnym zakresie.

 

Nie sposób tutaj wymienić wszystkich pytań, na jakie udzieliłam odpowiedzi. Pytania pochodzą od subskrybentów ZFSSlettera (zfssedukacja.pl)
oraz od osób, które uczestniczyły w prowadzonych przeze mnie webinariach szkoleniowych na temat błędów w zakresie świadczeń urlopowych oraz „wczasów pod gruszą”. Wymieniam tutaj niektóre pytania, na jakie czytelnik może znaleźć odpowiedzi w niniejszej publikacji.

 

Podaję również wzory wyliczeń świadczeń urlopowych i pokazuję przykłady liczbowe. Warto zapoznać się z całością materiału.

 1. Co to jest świadczenie urlopowe?
 2. Co to są „wczasy pod gruszą”?
 3. Czym różni się świadczenie urlopowe od „wczasów pod gruszą”?
 4. Z jakich przepisów wynikają świadczenia urlopowe i „wczasy pod gruszą”?
 5. Czy „wczasy pod gruszą” są obowiązkowe?
 6. Od czego zależą „wczasy pod gruszą”?
 7. Czy świadczenie urlopowe dla nauczycieli jest obowiązkowe?
 8. Kiedy świadczenie urlopowe z ustawy o ZFŚS jest obowiązkowe?
 9. Kiedy pracodawca z sektora prywatnego ma obowiązek wypłaty świadczenia urlopowego?
 10. Jak można się zwolnić z wypłaty „świadczenia urlopowego”?
 11. Czy jednostki budżetowe mogą wypłacać świadczenie urlopowe dla pracowników administracji?
 12. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS)?
 13. Kto tworzy ZFŚS, a kto może być z niego zwolniony?
 14. Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS?
 15. Co to jest działalność socjalna?
 16. Co to są kryteria socjalne?
 17. Kto komu może wymierzyć karę grzywny?
 18. Kiedy wypłata „wczasów pod gruszą” może być zakwestionowana przez ZUS, US i PIP?
 19. Kiedy różnice w wypłacie „wczasów pod gruszą” nie są pozorne?
 20. Co to jest pozorne różnicowanie świadczeń?
 21. Kto jest uprawiony do otrzymania świadczenia urlopowego z ustawy o ZFŚS?
 22. Kto jest uprawniony do otrzymania świadczenia urlopowego z Karty Nauczyciela?
 23. Kto jest uprawniony do otrzymania dofinansowania w formie „wczasów pod gruszą”?
 24. Jak w praktyce ustalić zasady i warunki korzystania z dofinansowania do wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą”?
 25. Czy faktura za „wczasy pod gruszą” jest obowiązkowa?
 26. Jaka jest kwota „wczasów pod gruszą” na 2024 rok?
 27. Czy pracownik zatrudniony na pół etatu powinien otrzymać połowę dopłaty do „wczasów pod gruszą”?
 28. Kiedy najlepiej jest wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczycieli, czy można w czerwcu?
 29. Czy w przypadku „wczasów pod gruszą” może być warunek urlopu wypoczynkowego dla pracownika, a dla emeryta warunek przedstawienia faktury?
 30. Czy w przypadku tzw. wczasów pod gruszą można zastosować warunek urlopu dla pracownika, a dla emeryta oddzielny zapis
  w regulaminie, że otrzymuje „wczasy pod gruszą” bezwarunkowo?
 31. Co zrobić, aby nauczyciele nie korzystali z „wczasów pod gruszą” w dwóch szkołach równocześnie?
 32. Czy to jest zgodne z prawem, że w szkole z „wczasów pod gruszą” mogą korzystać tylko pracownicy niepedagogiczni?
 33. Czy emeryt może otrzymać dofinansowanie do „wczasów pod gruszą”?
 34. Czy nauczyciel może dostać „wczasy pod gruszą” pomimo tego, że obowiązkowo otrzymuje świadczenie urlopowe z Karty Nauczyciela?
 35. Czy pracownik przebywający na urlopie bezpłatnym ma prawo do „wczasów pod gruszą”?
 36. Czy osoby na umowie zlecenia lub umowie o dzieło mogą otrzymać z ZFŚS dopłatę do „wczasów pod gruszą”?
 37. Kto może otrzymać poszczególne rodzaje świadczeń?
 38. Czy osoby samozatrudnione współpracujące z pracodawcą na zasadzie B2B mogą otrzymać „wczasy pod gruszą”?
 39. Czy rodzina pracownika może otrzymać „wczasy pod gruszą”?
 40. Czy rodzina emeryta może otrzymać „wczasy pod gruszą”?
 41. Czy rencista lub jego rodzina może otrzymać „wczasy pod gruszą”?
 42. W jakiej kwocie wypłacić świadczenie urlopowe dla pracowników młodocianych?
 43. Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego w sektorze prywatnym w 2024 roku?
 44. Czy wysokość świadczenia urlopowego w sektorze prywatnym może być niższa niż w ustawie?
 45. Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego dla pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy? (przykłady)
 46. Jaka jest wysokość odpisu na pracowników administracji w 2024 roku?
 47. Jaka jest wysokość odpisu dla nauczycieli w 2024 roku?
 48. Kiedy świadczenie urlopowe podlega składkom do ZUS a w jakich przypadkach jest z tych składek zwolnione?
 49. Czy świadczenie urlopowe jest kosztem uzyskania przychodu dla pracodawcy z sektora prywatnego?
 50. Czy świadczenie urlopowe jest opodatkowane?
 51. Jaka jest wysokość opodatkowania dla pracowników?
 52. Jaka jest wysokość podatku dla emerytów, rencistów lub nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne?
 53. Jak odzyskać nadpłacone w ubiegłym roku świadczenie urlopowe dla nauczyciela?
 54. Jak załatwić sprawy podatkowe, gdy nauczyciel odda nadpłacone mu w ubiegłym roku świadczenie urlopowe lub gdy zostanie ono potrącone z listy płac za jego zgodą?
 55. Jaka jest wysokość świadczenia urlopowego dla nauczycieli w 2024r?
 56. Jak obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela? (wzory i przykłady liczbowe)
 57. Jaki jest wymiar czasu pracy nauczyciela?
 58. Jak obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela, który jest zatrudniony niepełny rok lub miesiąc? (przykłady liczbowe)
 59. Jak obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela, gdy ma niepełny wymiar czasu pracy? (przykłady liczbowe)
 60. Jak obliczyć świadczenie urlopowe dla nauczyciela, gdy zmienia mu się wymiar czasu pracy w trakcie miesiąca? (przykłady liczbowe)
 61. Czy należy się świadczenie urlopowe pracownikowi, który wykorzystał 14 kolejnych dni kalendarzowych w okresie wypowiedzenia?
 62. Czy świadczenie urlopowe zależy od stażu pracy pracownika lub okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, tj. czy pracownik musi przepracować jakiś okres czasu, aby otrzymać świadczenie urlopowe lub czy dłuższy okres zatrudnienia (staż pracy) kwalifikuje go do większej kwoty?
 63. Czy na świadczenie urlopowe trzeba złożyć wniosek?
 64. Co w sytuacji, gdy pracownik złożył wniosek o urlop wypoczynkowy, zgodnie z planem urlopowym, ale urlopu nie otrzymał. Pracodawca nie wyraził zgody. Czy pracownik może otrzymać świadczenie urlopowe zgodnie z wnioskiem i planem urlopowym?
 65. Czy jednostka budżetowa może zrezygnować z tworzenia ZFŚS i wypłacać świadczenie urlopowe dla pracowników po wykorzystaniu przez nich 14 dni urlopu wypoczynkowego?
 66. Od czego zależy wysokość świadczenia urlopowego?
 67. Czy wypłata świadczenia urlopowego zależy od sytuacji dochodowej, socjalnej pracownika?
 68. Czy należy dopłacić różnicę świadczenia urlopowego, gdy pracownik skorzystał z 14 kolejnych dni kalendarzowych urlopu wypoczynkowego w styczniu 2024 roku, kiedy nie była znana kwota odpisu na 2024 rok i otrzymał świadczenie w kwocie przysługującej w 2023 roku?
 69. Czy, aby otrzymać świadczenie urlopowe, pracownik ma wykorzystać urlop bieżący, czy może to być urlop zaległy z poprzednich lat?
 70. Czy okres 14 kolejnych dni kalendarzowych obejmuje dni robocze dla pracownika?
 71. Pracownik wykorzystał 8 dni urlopu wypoczynkowego. Czy należy mu się świadczenie urlopowe?
 72. Pracownik wypowiedział umowę o pracę i otrzymał ekwiwalent za urlop wypoczynkowy w wymiarze 16 dni. Czy należy mu się świadczenie urlopowe?
 73. Pracownik jest zatrudniony u jednego pracodawcy. W pierwszej połowie roku wykorzystał urlop zaległy w wymiarze 14 kolejnych dni kalendarzowych i otrzymał świadczenie urlopowe. W drugiej połowie roku pracownik zaplanował 21 dni urlopu, w tym częściowo urlop zaległy, a częściowo bieżący. Czy pracodawca ma wypłacić mu świadczenie urlopowe powtórnie?
 74. Dlaczego pracownicy administracji szkoły nie otrzymują świadczenia urlopowego, tego z ustawy o ZFŚS?
 75. Pracownik jest zatrudniony na pół etatu w normalnych warunkach pracy przez cały rok. Jaką kwotę świadczenia urlopowego otrzyma?
 76. Od czego zależy świadczenie urlopowe dla nauczycieli?
 77. Czy za okres urlopu bezpłatnego należy się nauczycielowi świadczenie urlopowe?
 78. Czy nauczyciel na urlopie macierzyńskim, wychowawczym, rodzicielskim lub ojcowskim otrzyma świadczenie urlopowe?
 79. Czy nauczyciel będący na zwolnieniu lekarskim otrzyma świadczenie urlopowe?
 80. Jaki jest ostateczny termin wypłaty świadczenia urlopowego?
 81. Czy nauczyciel, który nie korzystał z urlopu wypoczynkowego otrzyma świadczenie urlopowe?
 82. Kiedy nie przysługuje nauczycielowi świadczenie urlopowe?
 83. Nauczyciel jest zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały rok szkolny, jaką kwotę przelać nauczycielowi na jego konto bankowe?
 84. Nauczyciel kończy zatrudnienie z dniem 31 sierpnia 2024 roku i nie będzie już zatrudniony od 1 września w szkole. W jakiej wysokości wypłacić mu świadczenie urlopowe, czy za 8 miesięcy, tj. od stycznia do sierpnia 2024 roku?
 85. Nauczyciel rozpoczął pracę w szkole dopiero od 1 października 2023 roku. Jaką kwotę świadczenia urlopowego otrzyma?
 86. Nauczyciel był zatrudniony w szkole na zastępstwo na dwa miesiące. Nie wykorzystał urlopu i otrzymał ekwiwalent za urlop. Czy należy mu się świadczenie urlopowe?
 87. Nauczyciel jest zatrudniony do końca sierpnia 2024 roku w pełnym wymiarze czasu pracy, a od 1 września będzie miał tylko pół etatu. Jak obliczyć dla niego świadczenie urlopowe w 2024 roku?
 88. Czy dla uzyskania równości w dostępie do świadczenia urlopowego można wpisać w regulamin ZFŚS, że pracownicy administracji
  i obsługi otrzymują świadczenie urlopowe w wysokości odpisu, obliczane tak samo jak świadczenie urlopowe dla nauczycieli?
 89. Czy nauczyciel, który otrzymał świadczenie urlopowe może wnioskować dodatkowo o „wczasy pod gruszą”?
 90. Czy można w regulaminie ZFŚS określić, że „wczasy pod gruszą” należą się tylko nauczycielom zatrudnionym na co najmniej pół etatu?
 91. Nauczyciel od 1 września przeszedł na emeryturę, a od 15 października został zatrudniony w tej samej szkole jako pracownik administracji na zastępstwo. Jak obliczyć dla niego wysokość świadczenia urlopowego?
 92. Czy nauczyciel może się zrzec świadczenia urlopowego?
 93. Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch szkołach, z czego w jednej na zastępstwo. W której z nich otrzyma świadczenie urlopowe?
 94. Czy emerytowanym nauczycielom można wypłacić świadczenie urlopowe dla nauczycieli?
 95. Nauczyciel w trakcie roku zmieniał wymiar czasu pracy z ½ etatu na cały etat. Jak wypłacić świadczenie urlopowe? Według którego wymiaru czasu pracy?
 96. Nauczyciel miał dwie umowy w trakcie roku. Pierwsza od 3 października 2023 r. do 25 stycznia 2024 r. a następnie od 3 czerwca 2024 r. do 23 sierpnia 2024 r. Jak wypłacić mu świadczenie urlopowe, proporcjonalnie czy tylko za pierwszy okres zatrudnienia?
 97. Nauczyciel przez cały rok szkolny jest zatrudniony na zastępstwo za nauczycielkę, która przez 5 miesięcy przebywała na zwolnieniu lekarskim, a obecnie przebywa na urlopie macierzyńskim. Komu należy wypłacić świadczenie urlopowe i w jakich proporcjach?
 98. Czy świadczenie urlopowe jest wypłacane dla osoby zatrudnionej bez przygotowania pedagogicznego z art 15 Prawa oświatowego?
 99. Czy w placówce publicznej świadczenie urlopowe należy się pracownikom obsługi i administracji przy wykorzystaniu 14 dni urlopu wypoczynkowego?
 100. Czy w publicznej placówce oświatowej świadczenie urlopowe wypłaca się obligatoryjnie każdemu pracownikowi (w tym pracownikom administracji i obsługi), czy tylko nauczycielom?
 101. Jeśli w trakcie roku była zmiana etatu, to przelicza się wszystkie etaty, czy wypłaca się świadczenie urlopowe według tego ostatniego etatu?
 102. Czy zatrudniony emeryt – nauczyciel otrzymuje świadczenie urlopowe.
 103. Nauczycielka jest zatrudniona do 21.06.2024 r. Czy należy się świadczenie urlopowe?
 104. Jak obliczyć kwotę świadczenia urlopowego za urlop bezpłatny nauczyciela – dzielić na dni kalendarzowe czy robocze?
 105. Nauczyciel jest zatrudniony w dwóch placówkach (w jednej na pełen etat, w drugiej na 8/22). Z której placówki otrzyma świadczenie urlopowe?
 106. Co z ZUS-em i podatkiem przy świadczeniu urlopowym?
 107. Nauczyciel jest zatrudniony na pełen etat i dodatkowo ma 4 godziny ponadwymiarowe. Czy należy mu wypłacić wyższe świadczenie urlopowe uwzględniając te godziny ponadwymiarowe?
 108. W ubiegłym roku, w związku z zamieszaniem dotyczącym odpisu wypłacono nauczycielom świadczenie urlopowe w zbyt wysokiej kwocie. Jak odzyskać nadpłatę? Co z nauczycielami, którzy już nie pracują w tym roku szkolnym?
 109. Czym się różni nadpłata od błędnie obliczonego świadczenia?
 110. Ile powinno być progów dochodowych?
 111. Jakie powinny być różnice między progami dochodowymi?
 112. Czym różni się urlop wypoczynkowy od wypoczynku?
 113. Czy wczasy pod gruszą powinny być uzależnione od 14 dni urlopu wypoczynkowego?
 114. Skąd wzięło się 14 dni urlopu wypoczynkowego przy „wczasach pod gruszą”?
 115. Od czego można uzależnić „wczasy pod gruszą”?
 116. Dlaczego ważny jest interes pracownika i czy 14 dniu urlopu wypoczynkowego jest w jego interesie?
 117. Czy zwrot kwoty za wypłacone „wczasy pod gruszą” w sytuacji przerwania urlopu wypoczynkowego może nastąpić w ratach, czy musi być dokonany od razu w całości?
 118. W czym przeszkadza pracownikowi 14 dni urlopu?
 119. Czy braknie środków, gdy zostanie uwolniony warunek 14 dni urlopu wypoczynkowego?
 120. Czy „wczasy pod gruszą” są zwolnione z ZUS i podatku?
 121. W jakiej sytuacji „wczasy pod gruszą” podlegają składkom do ZUS i opodatkowaniu?
 122. W jakiej sytuacji można narazić się na zarzut naruszenia ustawy o ZFŚS w zakresie „wczasów pod gruszą” (przykładowy katalog)
 123. Pracodawca wykluczył prawo do „wczasów pod gruszą” pracownikom najlepiej sytuowanym (z najwyższego progu dochodowego). Nie otrzymują oni dofinansowania. Czy to jest zgodne z prawem? Jeśli nie, to jak to zmienić, a jeśli tak, to jaka jest podstawa prawna?
 124. Czy nauczyciel zatrudniony w dwóch szkołach może się zrzec na piśmie korzystania z ZFŚS w jednej z nich? Niektóre szkoły praktykują obowiązek dokonania wyboru i zrzeczenia się pisemnie prawa do ZFŚS w wybranej przez nauczyciela szkole.
 125. Czy zleceniobiorca, który otrzymał z ZFŚS dopłatę do wypoczynku w formie „wczasów pod gruszą” jest zwolniony ze składek do ZUS?
 126. Jaki jest górny limit kwotowy „wczasów pod gruszą”? Jaką najwyższą kwotę można wypłacić?
 127. Czy wczasy pod gruszą są limitowane do wysokości odpisu podstawowego?
 128. Czy „wczasów pod gruszą” można nie przyznać nauczycielowi, który jest zatrudniony tylko na 1 rok szkolny?
 129. Czy w regulaminie ZFŚS może być zapis, że „wczasy pod gruszą” mogą być udzielane po 1 roku od zatrudnienia?
 130. Czy kwota „wczasów pod gruszą” może być wyższa niż odpis na danego pracownika?
 131. Pracodawca chce podnieść kwotę „wczasów pod gruszą” od czerwca, czy musi wyrównać wypłaty, które już nastąpiły od początku roku?
 132. Nauczyciel zatrudniony jest do 30 czerwca. Od 22 czerwca do 30 czerwca będzie na urlopie wypoczynkowym, a za pozostałe dni otrzyma ekwiwalent. Czy należą mu się „wczasy pod gruszą”?
 133. Czy emeryci otrzymują „wczasy pod gruszą” na podstawie oświadczenia o dochodach i czy konieczny jest wniosek?
 134. Czy można wypłacić emerytom „wczasy pod gruszą” bez wniosku i oświadczenia?
 135. Czy „wczasy pod gruszą” mogą być zróżnicowane od 5 zł do 10 zł pomiędzy grupami dochodowymi?
 136. Czy mogą być różne kwoty „wczasów pod gruszą” dla różnych grup, na przykład nauczyciele, obsługa, emeryci – każda grupa swoje kwoty?
 137. Czy prawidłowy jest zapis w regulaminie odnośnie wypłaty „wczasów pod gruszą” dla emerytów raz na dwa lata?
 138. Czy w regulaminie ZFŚS może być zapis, że „wczasy pod gruszą” należą się nauczycielowi co 4 lata, emerytowi co 2 lata, a pracownikowi administracji co rok?
 139. Czy w regulaminie ZFŚS można zawrzeć zasadę przyznania „wczasów pod gruszą” pod warunkiem dołączenia kserokopii wniosku urlopowego na co najmniej 14 dni kalendarzowych?
 140. Czy emeryci muszą udokumentować fakturą dofinansowanie wypoczynku długoterminowego 14-dniowego zorganizowanego przez osobę uprawnioną we własnym zakresie, tzw. wczasy pod gruszą?
 141. Po osiągnięciu jakiej kwoty pracownik zaczyna odprowadzać składki do ZUS za środki otrzymane z Funduszu?
 142. Co w sytuacji, jeżeli przez 14 lat pracy w danej placówce nigdy nie otrzymaliśmy „wczasów pod gruszą”?
 143. Kiedy wypłaca się „wczasy pod gruszą” – przed rozpoczęciem wczasów, w trakcie, czy po?
 144. Mamy zapis w regulaminie, że aby otrzymać „wczasy pod gruszą” należy wybrać 14 dni urlopu wypoczynkowego bieżącego. Jeśli jest zaległy, to pracodawca odmawia dofinansowania. Czy to zgodne z prawem?
 145. Skąd wziąć kwotę „wczasów pod gruszą”, czy jest ona gdzieś podana?
 146. Czy na wczasy muszą być złożone oświadczenia o sytuacji socjalnej?
 147. Pracownikowi odmówiono wypłaty „wczasów pod gruszą”, bo nie podał dochodów na członka rodziny. Czy to zgodne z prawem?
 148. Czy „wczasy pod gruszą” trzeba udokumentować fakturą za pobyt na wczasach oraz czy wczasy otrzymuje się na rodzinę czy na osobę w rodzinie?
 149. Czy nauczyciele „zabierają” środki pracownikom administracji i obsługi w sytuacji, gdy mają dostęp do „wczasów pod gruszą”?
 150. Czy „wczasy pod gruszą” wliczają się pracownikowi do limitu kwoty wolnej od podatku (czyli w 2024 roku kwoty 1 000 zł)?

I wiele innych pytań, których nie sposób tutaj wymienić, a na które udzieliłam odpowiedzi w niniejszej publikacji.

Książka elektroniczna PDF

Cena promocyjna:

49 zł brutto

Cena promocyjna dla zamówień do 18.07.2024 r. do g. 20:00

Cena regularna:

109 zł brutto

za książkę
w wersji elektronicznej PDF

Najniższa cena w ciągu ostatnich 30 dni: 109,00 zł

Jeżeli chcą Państwo zakupić publikację na fakturę z danymi jednostki/placówki z terminem płatności 14 dni, prosimy o przesłanie wiadomości na adres biuro@aserto.edu.pl.

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl