Książka Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w 2024 roku

Odpis na
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w 2024 roku.

Nr ISBN: 978-83-971060-8-6

Książka w formacie elektronicznym .pdf plus arkusze Excel do obliczeń

Rok wydania: 2024

Ilość stron: 73

Autor:

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych (ZFŚS). Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu prawa pracy, kadr i płac, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 27-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. 

Autor wielu publikacji oraz książek z zakresu ZFŚS. Autor Akademii ZFŚS oraz ZFSSlettera, największego w Polsce, specjalistycznego newslettera  dedykowanego w całości sprawom ZFŚS dostępnego na www.zfssedukacja.pl. 

Praktyk.

W 2023 roku uhonorowana prestiżową nagrodą w XIX edycji konkursu Polish Businesswomen Awards w kategorii:

Lider w dziedzinie przekazywania wiedzy o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych.

Spis treści:

Spis treści:

Informacja wstępna
Wykaz skrótów

  1. Co to jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych (ZFŚS) i kto może z niego korzystać?
  2. Kto tworzy Fundusz, a kto nie ma takiego obowiązku?
  3. Tworzenie Funduszu i wysokość odpisu zgodnie z ustawą o ZFŚS
   3.1. Wysokość odpisu oraz jego rodzaje
   3.2. Kto może dowolnie kształtować wysokość odpisu, a kto nie ma takiego prawa
   3.3. Termin przekazania odpisu na konto bankowe ZFŚS
   3.4. Jakie dane są niezbędne do obliczenia odpisu na dany rok?
  4. Jak ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu
   4.1. Zasady ogólne
   4.2. Kogo wliczamy do przeciętnego zatrudnienia
   4.3. Pracownik na urlopie bezpłatnym
   4.4. Kogo nie wliczamy do przeciętnego zatrudnienia
  5. Metody ustalenia przeciętnego zatrudnienia
  6. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe
  7. Najczęściej zadawane pytania z tematu ustalania przeciętnego zatrudnienia
  8. Ustalenie odpisu – etapy i przykłady liczbowe
  9. Wysokość odpisu w 2024 roku zgodnie z ustawą o ZFŚS
   9.1. Wysokość odpisu w 2024 roku
   9.2. Zaokrąglenia
   9.3. Jak obliczyć odpis i jaką kwotę przekazać na konto bankowe ZFŚS do 31 maja 2024 roku?
  10. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić?
  11. Odpis dla nauczycieli, których dotyczy Karta Nauczyciela
  12. Uzupełnienie etatu przez nauczyciela a odpis na ZFŚS
  13. Odpis dla nauczycieli będących emerytami, rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  14. Najczęściej zadawane pytania z tematu ustalania odpisu w publicznych placówkach oświatowych (dotyczy Karty Nauczyciela)
  15. Najczęściej zadawane pytania z tematu ustalania odpisu na pracowników
  16. Najczęściej zadawane pytania z tematu ustalania odpisu na emerytów i rencistów, (których nie dotyczy Karta Nauczyciela)
  17. Odpis dla pracowników uczelni publicznej
  18. Najczęściej spotykane błędy dotyczące odpisu
  19. Literatura
  20. O Autorze

Na jakie pytania odpowiada książka?

W książce szeroko omówiono temat odpisu na 2024 rok zarówno w sektorze prywatnym, jak i publicznym, w tym w publicznych placówkach oświatowych, a także odpis w szkolnictwie wyższym. Omówiono sposób obliczania przeciętnego zatrudnienia, w tym podano przykłady obliczeń, aby każdy mógł samodzielnie dokonać odpisu (na początku roku) oraz korekty odpisu, która wymagana jest na końcu roku.

 

Dodatkowo w książce udzielono odpowiedzi na następujące pytania uczestników szkoleń:

  1. Jak liczyć pracownika zatrudnionego np. 10 dnia miesiąca?
  2. Nasz pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym i jest równocześnie wójtem w innej gminie. Czy mam go wliczać do odpisu na ZFŚS?
  3. W regulaminie ZFŚS mamy zapis: „prawo do korzystania z funduszu ulega zawieszeniu w przypadku korzystania z urlopu bezpłatnego”, czy wobec tego zapisu do przeciętnej liczby zatrudnionych należy wliczać osoby przebywające na urlopie bezpłatnym, czy nie?
  4. Czy należy wliczać do przeciętnego zatrudnienia osoby zatrudnione na zastępstwo. Jeśli tak, to na jaki okres ich wliczyć?
  5. Jesteśmy jednostką budżetową. Mamy 30 pracowników zatrudnionych tzw. normalnych warunkach pracy oraz 5 pracowników zatrudnionych w warunkach szczególnych. Dlaczego do odpisu nie mogę policzyć wszystkich pracowników razem i naliczyć te 37,5%?
  6. Jak obliczyć wysokość odpisu na ZFŚS, gdy zmienia się liczba emerytów w ciągu roku?
  7. Jak obliczamy odpis w 2024 roku dla emerytów, rencistów oraz nauczycieli pobierających nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
  8. Co w przypadku likwidacji szkoły? Kto przydziela emerytowi świadczenia i kto nalicza na niego odpis?
  9. Czy w przypadku naszego czynnego emeryta nauczyciela (nie zawiesił emerytury), który nadal pracuje u nas w szkole jako nauczyciel i równocześnie pobiera emeryturę, dokonuje się odpisu na tę osobę jako na nauczyciela, czy jako emeryta, czy dwa odpisy, tj. na nauczyciela i emeryta?
  10. Czy trzeba robić odpis na emerytów nauczycieli, jeśli nie korzystają z Funduszu?
  11. Nauczyciel emeryt został zatrudniony w szkole, która była jego ostatnim miejscem zatrudnienia przed przejściem na emeryturę. Czy należy naliczyć odpis dla nauczyciela proporcjonalnie do przepracowanego okresu w roku i etatu?
  12. Jak poprawnie korygować odpis na pracowników, jeżeli w dniu 15 lipca pracownik odszedł z pracy? Czy liczyć pełne miesiące (7 miesięcy), czy brać pod uwagę także dni (6 miesięcy i 15 dni)?
  13. Czy trzeba obowiązkowo robić odpis dodatkowy na pracowników, którzy mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności?
  14. Czy robimy odpis na pracownika na urlopie bezpłatnym?
  15. Czy robimy odpis na pracownika na urlopie wychowawczym?
  16. Jak w skrócie mówiąc krok po kroku ustalić odpis podstawowy na pracowników na początku roku?
  17. Pracownik przebywa na urlopie bezpłatnym w jednostce budżetowej. Jednocześnie podjął pracę u innego pracodawcy (umowa o pracę). Czy uwzględnia się go do odpisu oraz czy przysługują mu świadczenia ZFŚS, gdy korzysta z ZFŚS u tego innego pracodawcy?
  18. Czy jednostki budżetowe takie jak ośrodek pomocy społecznej mogą dowolnie ustalać wysokość odpisu, tak jak firmy z sektora prywatnego?
  19. Czy osoby zatrudnione na umowę o pracę, ale pozostające na urlopie na macierzyńskim lub wychowawczym wliczamy do odpisu?
  20. Czy muszę dokonywać korekty odpisu, jeśli nic się nie zmieniło w zatrudnieniu przez cały rok?
  21. Jesteśmy małą jednostką budżetową. Zatrudniamy 15 osób i sprawujemy opiekę nad 6 emerytami. Mamy bardzo mało środków na ZFŚS. Dwóch emerytów posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. Czy możemy naliczyć na tych emerytów dodatkowy odpis w wysokości 6,25% jako na osoby, które posiadają znaczny stopień niepełnosprawności?
  22. Jesteśmy jednostką budżetową. Czy możemy przez jeden rok nie dokonać odpisu na ZFŚS, jeśli pracownicy zrzekną się swojego odpisu na piśmie.
  23. W naszej firmie pracuje 54 pracowników na cały etat. Czy odpis dotyczy także spółek z ograniczoną odpowiedzialnością? Jeśli tak, to czy odpis możemy zrobić w grudniu?
  24. Czy jako jednostka budżetowa musimy obligatoryjnie przekazać odpis w dwóch transzach? Czy wystarczy przekazać w jednej transzy? Nadmienię, że mamy zwiększenie odpisu podstawowego na osoby niepełnosprawne oraz mamy odpis na emerytów i rencistów.
  25. Czy jako jednostka budżetowa musimy obligatoryjnie przekazać odpis w dwóch transzach? Czy wystarczy przekazać w jednej transzy we wrześniu? Nadmienię, że zwiększamy odpis podstawowy na osoby niepełnosprawne oraz dokonujemy odpisu na emerytów i rencistów.
  26. Czy mając zatrudnionego pracownika na czas określony na okres od stycznia do czerwca z możliwością przedłużenia zatrudnienia do końca roku, można od razu naliczyć odpis na cały rok, czy tylko za okres zatrudnienia z umowy, a przy ewentualnym przedłużeniu umowy zrobić korektę odpisu?
  27. Jesteśmy spółką z o.o. bez związków zawodowych. Ponad 250 pracowników. W zakładzie jest regulamin ZFŚS i naliczane są odpisy. Czy możemy się wycofać i zlikwidować ZFŚS? Jeśli tak to w jaki sposób?
  28. Kiedy emeryci są „naszymi emerytami” i naliczamy odpis, a kiedy nie należy tego robić?
  29. Czy trzeba robić koniecznie odpis na emerytów niepedagogicznych, których nie dotyczy Karta Nauczyciela?
  30. Czy korygować odpis na emerytów administracji lub obsługi, jeśli w trakcie roku emeryt zmarł lub pracownik przeszedł na emeryturę?
  31. Jak obliczyć wysokość odpisu na ZFŚS, gdy zmienia się liczba emerytów w ciągu roku?
  32. Jak należy naliczyć odpis na emeryta administracji lub obsługi ponownie zatrudnionego u tego samego pracodawcy?
  33. Czy możemy dokonywać odpisu na zakładowych emerytów, którzy nigdy nie korzystali ze świadczeń?
  34. Czy taki zapis w regulaminie jest prawidłowy: „Osoby uprawnione do korzystania z funduszu: „emeryci i renciści – byli pracownicy, dla których LO było ostatnim miejscem zatrudnienia przed nabyciem prawa do emerytury, renty lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego?„.
  35. Czy emeryt może otrzymać pomoc z ZFŚS w wysokości wyższej niż dokonany odpis na emeryta?
  36. Jesteśmy ośrodkiem pomocy społecznej. Nie mamy środków, aby dokonywać odpisów na emerytów i rencistów. Czy w związku z tym, że nie dokonujemy na nich odpisu możemy ich nie obejmować pomocą z ZFŚS? Czy możemy ich wykluczyć?
  37. Czy dobrowolny odpis na emeryta pracownika obsługi jest stały bez względu na liczbę miesięcy przebywania na emeryturze w danym roku tzn. dokonuje się odpisu na osobę, czy proporcjonalnie do okresu przebywania na emeryturze w roku?
Książka elektroniczna PDF
012_JK_Robak_Odpis_na_ZFSS_w_2024_ISBN_978-83-971060-2-4-Mockup

Książka jest dostępna w sprzedaży jako osobny produkt (ebook) lub jako materiały szkoleniowe do szkolenia:

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpis w 2024 roku
z uwzględnieniem najnowszych zmian
– w praktyce

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
Odpis w 2024 roku
z uwzględnieniem najnowszych zmian

- w praktyce

Cena regularna:

99 zł brutto

za książkę
w wersji elektronicznej PDF
plus
arkusze Excel do obliczeń 

Copyright © 2018-2024 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl