Akademia ZFŚS

Akademia ZFŚS
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
w 2023 roku
praktyczny Kurs

Oferta jubileuszowa
25 lat pracy z ZFŚS Pani Joanny Krystyny Robak
oraz z okazji BLACK FRIDAY

Co to jest?

Jedyne w Polsce tak rozwinięte i nowoczesne opracowanie, zawierające:

✅Najnowsze, bogate wzory regulaminów i innych niezbędnych dokumentów  z omówieniem i możliwością pobrania plików w formie do edycji do własnego wykorzystania.

✅ Aktualizowany w razie zmiany przepisów prawa oraz o nowe lekcje. Informacja o zmianie wysłana jest na adres mailowy uczestnika kursu-szkolenia.

✅ Materiał w formie nagrań wideo plus dodatkowy materiał w PDF, Word, Excel – udostępniany na platformie edukacyjnej.

✅ Dostęp do kursu przez nielimitowaną ilość osób z danej placówki (dla wybranych pakietów).

✅ Dobrowolny test pokazujący uczestnikowi poziom zdobytej wiedzy (wyniki widzi tylko osoba realizująca test).

✅ Certyfikat dla każdego uczestnika (nawet jeśli pracownik dołączy do kursu w późniejszym terminie).

✅ Odpłatność jest jednorazowa, nieprzedłużana automatycznie.

✅ Możliwość zadawania pytań.

Zamykamy zapisy za:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Dla kogo?

Dla osób odpowiedzialnych za prawidłowe dysponowanie środkami zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, w szczególności: 

🔹 dla pracodawców, (m.in. dyrektorów szkół, przedszkoli, ośrodków pomocy społecznej, ŚDS, DPS i innych jednostek budżetowych),

🔹księgowych, kadrowych,

🔹członków komisji socjalnej,

🔹pracowników administracyjnych prowadzących sprawy ZFŚS,

🔹reprezentantów związków zawodowych,

🔹pracowników reprezentujących interesy załogi w sprawach dotyczących ZFŚS.

Szkolenie prowadzi:

jkr-x

Joanna Krystyna Robak

Ekonomista. Ekspert z zakresu zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Od 1997r. do 2013r. pracownik urzędu gminy oraz główny księgowy jednostek budżetowych. W latach 2013 – 2015 pracownik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wydziale Realizacji Dochodów. Równolegle z pracą w ww. jednostkach od 2010r. do 2017r. manager i dyrektor nowosądeckiej filii znanej ogólnopolskiej sieci szkół. Absolwent Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Uniwersytetu Rzeszowskiego, Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie oraz Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie. Od 2009r. uznany i ceniony przez uczestników szkoleń trener z zakresu ekonomii, kadr i płac, prowadzenia firmy, a w szczególności ZFŚS. Posiada ponad 25-letnie doświadczenie w pracy z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych, zwłaszcza w jednostkach budżetowych, w tym w szkołach. Certyfikowany trener i egzaminator wg Standardów Jakości VCC z zakresu kadr i płac. Autor wielu publikacji z zakresu ZFŚS oraz książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych a komisja socjalna i związki zawodowe. Czy można utworzyć komisję socjalną? Rozwiązania praktyczne z omówieniem”, książki „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Zasady przyznawania wybranych świadczeń i opodatkowanie”, jak również e-booka5 groźnych błędów w regulaminie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, które kosztują. Na przykładach z życia jednostek budżetowych, w tym placówek oświatowych„. 

Autor Akademii ZFŚS – praktycznego Kursu oraz ZFSS-letteraspecjalistycznego newslettera dedykowanego w całości sprawom ZFŚS, dostępnego na www.zfssedukacja.pl. Praktyk.

Na Państwa prośbę

Wiele uczestników szkoleń prosiło nas o opracowanie kompleksowego kursu na temat ZFŚS, który obejmowałby wszystkie trudne zagadnienia i dawał bezpieczne rozwiązania dla pracodawcy i dla pracowników. Są sytuacje, gdzie błędy pracodawcy dotykają finansowo i pracodawcę i pracowników.

Kurs składa się z 14 modułów + sesje pytań:

Moduł 1. Podstawowe informacje o Zakładowym Funduszu Świadczeń Socjalnych*

 1. Co to jest Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
 2. Cel tworzenia Funduszu
 3. Kto ma obowiązek tworzenia ZFŚS
 4. Podstawy prawne
 5. Najczęściej spotykane błędy
 6. Pytania i odpowiedzi
 7. Test sprawdzający wiedzę

Moduł 2. Źródła Funduszu - w tym Odpis*

 1. Tworzenie funduszu i wysokość odpisów i zwiększeń, (w tym wysokość odpisów 
  i jak stosować zaokrąglenia)
 2. Jak ustalić przeciętne zatrudnienie do celów odpisu (kogo ujmujemy, a kogo nie wolno ująć, w tym pracownik na urlopie bezpłatnym – wyjaśnienia ministerstwa i PIP)
 3. Metody ustalania przeciętnego zatrudnienia – omówienie na licznych przykładach liczbowych
 4. Ustalenie przeciętnego zatrudnienia – przykłady liczbowe
 5. Ustalenie odpisu – przykłady liczbowe (w tym arkusze Excel do pobrania)
 6. Obowiązkowa korekta odpisu – jak ją zrobić?
 7. Dodatkowe zwiększenia środków Funduszu – co możemy przyjąć?
 8. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 9. Najczęściej popełniane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 3. Szczególne przypadki występujące w placówkach oświatowych*

 1. Kto podpisuje decyzje z ZFŚS dla dyrektora
 2. Odpisy dla nauczycieli
 3. Odpisy dla nauczycieli będących emerytami, rencistami oraz nauczycielami pobierającymi nauczycielskie świadczenie kompensacyjne
 4. Co zrobić, jeśli emeryci nauczyciele nie dostarczą informacji o wysokości emerytury
 5. Uzupełnianie etatu a odpis i wypłata świadczeń
 6. Świadczenie urlopowe dla nauczycieli
 7. ZFŚS a Karta Nauczyciela
 8. ZFŚS a likwidacja szkoły
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 4. Uprawnieni do korzystania z Funduszu*

 1. Kto jest uprawniony do korzystania z ZFŚS (w tym problematyka pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców, pracowników na urlopach oraz emerytów)
 2. Kto może być uznany za członka rodziny?
 3. Możliwość modyfikowania uprawnień (zawężanie i rozszerzanie grona uprawionych)
 4. Jakie uprawnienia dla małżonków zatrudnionych u tego samego pracodawcy
 5. Zasady dotyczące studentów
 6. Rozdzielność majątkowa a uprawnienia do świadczeń i obowiązki
 7. Zasady korzystania ze świadczeń przez członków rodzin po zmarłych pracownikach i byłych pracownikach – emerytach i rencistach
 8. Problematyka konkubinatu
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 5. Badanie sytuacji socjalnej*

 1. Kryteria udzielania pomocy
 2. Jak ustalić sytuację socjalną, w tym: – rodzina czy gospodarstwo domowe, – praktyczny autorski przykład badania sytuacji socjalnej z art. 8 ust. 1
 3. Jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu i co może żądać pracodawca – zasady ogólne – dochód czy przychód, – dochód netto czy brutto – jakie dochody i przysporzenia podlegają badaniu (z przykładami), Nowy Polski Ład
 4. Wpływ świadczenia 500 plus na sytuację życiową i materialną
  – wypowiedzi Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
  – autorskie ćwiczenie rysunkowe pokazujące faktyczną skalę problemu
 5. Rozdzielność majątkowa a badanie dochodu
 6. Dopuszczalne sposoby pozyskiwania i potwierdzania przez pracodawcę sytuacji materialnej osób uprawnionych – na co pozwala RODO
 7. Oświadczenie o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej – z omówieniem (w tym 4 warianty oświadczeń do pobrania w formie do edycji) oraz przykładowe zapisy w regulaminie
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 6. Formy pomocy*

 1. Rodzaje dopuszczalnych wydatków z ZFŚS i najczęstsze nieprawidłowości w tym zakresie
 2. Zapomogi (zwykłe, losowe i długotrwała choroba) – warunki przyznania i obowiązkowa dokumentacja
 3. Działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna, w tym finansowanie integracji – co można?
  – działalność kulturalno-oświatowa i sportowo-rekreacyjna
  – czy możliwa jest integracja z ZFŚS – analiza na podstawie orzecznictwa sądowego
 4. Wczasy i wycieczki (krajowe i zagraniczne) indywidualne i grupowe – w tym praktyczne sposoby dofinansowania oraz rozliczenie wczasów i wycieczek – na przykładach
 5. Problematyka tzw. „wczasów pod gruszą” – czy może być wymów urlopu?
 6. Dopuszczalne sposoby dofinansowania biletów do kina, teatru, na basen, karnetów na zajęcia sportowo-rekreacyjne
 7. Paczki dla dzieci i dorosłych, bony, talony, karty podarunkowe – dopuszczalne sposoby dofinansowania i problemy
 8. Dofinansowanie do pobytu dzieci w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach, niani
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 7. Pożyczki mieszkaniowe*

 1. Informacja wstępna i podstawy prawne
 2. Przykładowe cele pożyczki
 3. Zabezpieczenie spłaty pożyczki, tryb spłaty i windykacja
 4. Możliwości umorzenia pożyczki – w tym sprawy podatkowe
 5. Problematyka oprocentowania pożyczki
 6. Badanie sytuacji mieszkaniowej
 7. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 8. Wzór wniosku o pożyczkę mieszkaniową
 9. Wzór umowy pożyczki
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 8. Opodatkowanie podatkiem dochodowym i składki ZUS*

 1. Świadczenia dla emerytów i rencistów
 2. Świadczenia dla pracowników
 3. Zapomogi losowe i w związku z długotrwałą chorobą lub śmiercią
 4. Świadczenia w związku z pobytem dzieci w przedszkolach, żłobkach i klubach dziecięcych
 5. Dopłaty do wypoczynku dla dzieci do lat 18
 6. Karta na fitness i inne rodzaje aktywności
 7. Pracownicy do lat 26
 8. Wycieczki i integracja
 9. Składki do ZUS
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 9. Regulamin Funduszu*

 1. Rola i udostępnienie regulaminu ZFŚS
 2. Procedura tworzenia, wprowadzenia i zmiany regulaminu ZFŚS (w tym przykładowe zarządzenia do pobrania w formacie do edycji oraz procedura zmiany regulaminu w ciągu roku)
 3. Rola organizacji związkowych i ich rozszerzone kompetencje od 2019r.
 4. Rola pracownika wybranego przez załogę do reprezentowania jej interesów oraz procedura jego wyboru
 5. Konsekwencje nieuzgodnienia regulaminu lub uzgodnienia regulaminu z nieuprawnioną osobą
 6. Jakie zapisy należy umieścić w Regulaminie ZFŚS – w tym nowe obowiązki od 04 maja 2019r.
 7. Przykładowe regulaminy ZFŚS z załącznikami (3 różne przykłady na różne okoliczności i potrzeby – uwzględniające nowy Polski Ład – z omówieniem)
 8. Najczęściej spotykane błędy
 9. Pytania i odpowiedzi
 10. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 10. Wydatkowanie środków ZFŚS*

 1. Rola planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 2. Procedura wprowadzenia oraz zmiany planu rzeczowo-finansowego (preliminarza)
 3. Przykładowy plan rzeczowo-finansowy (preliminarz)
 4. Zasady wydatkowania środków oraz wysokość wypłat z Funduszu (w tym przykłady praktyczne jak ustalić progi/grupy dochodowe oraz przykłady jak zróżnicować wypłaty, w tym przedstawienie popularnych błędów)
 5. Rola kartoteki wypłaconych świadczeń
 6. Przykładowe tabele dofinansowania (kilka wariantów) – i ich zastosowanie w praktyce
 7. Skutki nieprzestrzegania kryteriów socjalnych, w tym rozdawanie „po równo” – przykłady z wyroków sądowych i kontroli kiedy pracodawca może zapłacić ZUS i odsetki
 8. Wzór wniosku o przyznanie świadczenia z ZFŚS
 9. Najczęściej spotykane błędy
 10. Pytania i odpowiedzi
 11. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 11. Ochrona danych osobowych*

 1. Kategorie danych osobowych
 2. Jakich danych może żądać pracodawca?
 3. Kto może mieć wgląd w dane osobowe?
 4. Prawa i obowiązki pracodawcy oraz komisji socjalnej w zakresie ochrony danych osobowych
 5. Konsekwencje naruszenia ochrony danych osobowych
 6. Nowe obowiązki pracodawcy od 2018 i 2019r.
 7. Na jakiej podstawie pracodawca może żądać informacji o danych osobowych
 8. Jak spełnić obowiązek informacyjny – przykłady praktyczne
 9. Przykładowe zapisy w regulaminie ZFŚS – z omówieniem
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

Moduł 12. Pozostałe zagadnienia*

 1. Ważne terminy, które bezwzględnie należy zachować
 2. Świadczenie dla osób zatrudnionych w kilku placówkach równocześnie
 3. Komisja Socjalna – czy może być komisja socjalna?
 4. Egzekucja komornicza środków ZFŚS
 5. Wspólna działalność socjalna
 6. Okres przechowywania dokumentów
 7. Nowe obowiązki pracodawcy nałożone od 2019r. za których niewykonanie grożą sankcje finansowe
 8. Kiedy świadczenia z ZFŚS mają charakter roszczeniowy
 9. Sankcje za nieprzestrzeganie ustawy o ZFŚS – kiedy kary z własnej kieszeni
 10. Najczęściej spotykane błędy
 11. Pytania i odpowiedzi
 12. Test sprawdzający wiedzę – dobrowolny

*Program i opis szkolenia chroniony prawem autorskim. Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, powielanie i wykorzystywanie w jakiejkolwiek formie części lub całości programu szkoleniowego bez pisemnej zgody autora jest zabronione. 
Copyright © by ASERTO Joanna Krystyna Robak

DODATEK 1

Szkoleniowe (warsztatowe) sesje pytań i odpowiedzi na żywo, raz w miesiącu,
we wskazanym terminie. Terminy zaplanowane są z wyprzedzeniem i podane na platformie edukacyjnej Akademii, a przypomnienia wysyłane mailowo.

DODATEK 2

Nagrania z wybranych fragmentów sesji pytań umieszczane są sukcesywnie w Module 13 Kursu. Wybieramy te fragmenty, które nie powtarzają się z poprzednich sesji, aby łatwiej można było odszukać odpowiedź na swoje pytanie.

DODATEK 3

Nagrania z wybranych tematycznych Facebook Live (umieszczane sukcesywnie w Module 14 Kursu).

DODATEK 4

Nagrania z wybranych tematycznych webinariów (umieszczane sukcesywnie w Module 14 Kursu).

DODATEK 5 (dla Pakietu Diament)

Szkolenie załogi (beneficjentów ZFŚS). Szkolenie dla pracowników pokazujące czym jest ZFŚS, jakie są prawa i obowiązki pracownika oraz emeryta, jakie dokumenty należy dostarczyć, co należy wykazać w badaniu sytuacji socjalnej, jak wygląda sprawa opodatkowania i inne ważne dla pracowników zagadnienia.

Ramowy program*:

 1. Skąd biorą się pieniądze na ZFŚS?
 2. Kto jest uprawniony do korzystania z Funduszu, w tym szczególne przypadki dotyczące pracowników zatrudnionych u kilku pracodawców
  (w tym nauczycieli zatrudnionych w więcej niż jednej szkole oraz uzupełniających etaty – jeżeli szkolenie dotyczy publicznej placówki oświatowej).
 3. Jakie dokumenty są wymagane w zakresie ZFŚS?
 4. Jak należy badać sytuację socjalną oraz prawa i obowiązki pracownika w tym zakresie.
 5. Co można finansować z ZFŚS i jakie są ogólne zasady udzielania wsparcia?
 6. Opodatkowanie świadczeń – z jakich ulg można skorzystać?
 7. Najczęściej popełniane błędy.
 8. Sankcje – co i komu grozi oraz w jakim przypadku?
 9. Egzekucja z ZFŚS – w jakim przypadku i do jakiej wysokości?
 10. Sesja pytań i odpowiedzi.

DODATEK 6 (dla Pakietu Diament)

Sprawdzenie poprawności regulaminu i wskazanie ewentualnych błędów lub problemów. Regulamin jest sprawdzany zawsze przed szkoleniem załogi (pracowników), aby dopasować treść szkolenia do potrzeb danego pracodawcy.

DODATEK 7

Dostęp do zamkniętej grupy na Facebook-u dla uczestników Akademii ZFŚS

Dodatkowe korzyści

✅ Kurs jest podzielony na moduły i lekcje tematyczne, aby łatwiej można było wyszukać konkretną informację.

✅ Każdą lekcję można powtórzyć:

 • dowolną ilość razy,
 • przez dowolną ilość pracowników (wybrane pakiety),
 • o dowolnej porze dnia i nocy, przez cały okres dostępu do kursu.

✅ Każdy, kto zrealizuje kurs, otrzyma certyfikat.

✅ Kurs działa stale z każdego miejsca, gdzie jest Internet, na różnych urządzeniach.

✅ Bardzo łatwy sposób korzystania z platformy, nie wymaga umiejętności komputerowych.

✅ Można pobrać i wydrukować materiały.

✅ Nie ma rozpraszaczy występujących na sali szkoleniowej, (jak na przykład rozmowy innych uczestników, wibrujący lub dzwoniący telefon, hałasy przez które można czegoś nie dosłyszeć, ponieważ zawsze można cofnąć nagranie i zacząć od dowolnego miejsca).

✅ Zmniejszenie ryzyka, że coś się źle zrozumie, ponieważ można powtórzyć lekcję, a ponadto na końcu każdego modułu są
dobrowolne testy sprawdzające wiedzę.

✅ Bogate wzory regulaminów i innych dokumentów, aktualizowane w razie zmiany przepisów lub potrzeb.

✅ Lekcje są aktualizowane i rozszerzane w miarę potrzeb, a informacja o aktualizacji wysyłana mailowo do zgłoszonych uczestników Kursu.

✅ Odpłatność jest jedna, za cały kurs, bez względu na liczbę osób korzystających (wybrane pakiety).

Zdarza się, że na szkolenie przyjeżdżają osoby z konkretnym jednym pytaniem, aby coś poprawić, a często okazuje się, że mają jeszcze inne błędy, o których nie pomyśleli i dopiero na szkoleniu/kursie zwrócą na coś uwagę. Kurs pozwoli spojrzeć szeroko na różne aspekty ZFŚS.

Kurs jest rozwiązaniem, które pomoże prowadzić ZFŚS
oszczędzając czas i pieniądze
oraz uniknąć różnego rodzaju błędów.
Pomoże zorganizować sprawy ZFŚS tak, aby
załoga była zadowolona,
a pracodawca działał zgodnie z przepisami prawa.

Co o Kursie i naszych szkoleniach mówią klienci?

* Opinie zweryfikowane – przesłane od uczestników bezpośrednio na firmowy adres mailowy oraz w wiadomościach i postach w mediach społecznościowych

Zamawiający otrzyma:

✓ autorskie materiały opisowe. Każdy moduł ma odrębny zestaw materiałów ze spisem treści, 

 autorskie materiały wideo – ponad 30 godzin lekcyjnych, 

wzory dokumentów w różnych wariantach do wyboru w zależności od potrzeb,

✓ certyfikat uczestnictwa w szkoleniu,

✓ uczestnictwo w Kursie oraz wiedzę,

✓ testy sprawdzające wiedzę (dobrowolny). 

comiesięczne warsztatowe sesje Pytań i Odpowiedzi.

Cena i warunki:

Pakiet Rubin 3

indywidualny na 3 miesiące
WYPRZEDANY
1650 / 3 miesiące
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp na 3 miesiące
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla 1 osoby

Pakiet Diament 6

wszyscy w jednostce na 6 miesięcy
WYPRZEDANY
4650 / 6 miesięcy
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp na 6 miesięcy
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla wszystkich wskazanych pracowników
 • Szkolenie załogi (do 2 godzin) - zdalne
 • Sprawdzenie regulaminu

Promocja i zapisy trwają do wyczerpania miejsc

lub

do 29.11.2022r. do g. 20:00

Zamykamy zapisy za:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund

Kurs pomoże:

✅ w wyeliminowaniu roszczeniowości załogi,

✅ unikaniu częstych błędów i problemów

✅ułożenia prawidłowej gospodarce środkami ZFŚS, również w czasie epidemii i nowego Polskiego Ładu

✅ praktycznemu i bezpiecznemu prowadzeniu wycieczek i działalności kulturalno-oświatowej lub sportowo-rekreacyjnej.

✅ dostosowaniu regulaminu do obowiązującego prawa

✅ dostosowaniu badania sytuacji socjalnej  do obecnej sytuacji, którą stwarza m.in. Nowy Polski Ład, aby uczciwie dysponować środkami ZFŚS

Najczęściej Zadawane Pytania:

Czy w Kursie są zawarte zmiany, o których mówi Polski Ład?

Tak, ponieważ założenia zmian spowodują inne naliczanie m.in. podatków, czy też składek na ZUS. Nasze regulaminy i dokumenty są na te zmiany przygotowywane, a jeżeli będzie konieczność kolejnych zmian to również będziemy je wdrażać.

Czy można teraz zamówić Kurs, a uruchomić dostęp w późniejszym terminie, np, za 2 miesiące?

Tak, i jest to bardzo dobre rozwiązanie (6 miesięcy liczone od daty udostępnienia). Przy dostępie na 6 miesięcy, jak zostaną wprowadzone kolejne zmiany za parę miesięcy to jeszcze się Państwo „załapią” na aktualizację materiałów. Należy przy tym pamiętać, że zapoznanie się z KURS’em i zmiany w regulaminie zajmują czas, więc lepiej tego nie zostawiać na ostatnią chwilę. Można też wybrać dostęp na 3 miesiące. 

Jak zamówić Kurs dla szkoły/jednostki budżetowej w której pracuję?

Na stronie informacyjnej Akademii ZFŚS _ praktycznego Kursu należy kliknąć przycisk „Zamawiam przez formularz (jednostki budżetowe)” umieszczony przy opisie wybranego Pakietu. Wyświetli się strona formularza, który należy uzupełnić, postępując zgodnie z opisanymi tam krokami.
Jeżeli pragną Państwo zakupić Kurs na firmę lub osobę prywatną można to zrobić klikając w przycisk „Zamawiam przez sklep (płatność od razu)”, gdzie system przeniesie Państwa do bramki płatności, a tam po uiszczeniu opłaty zostanie automatycznie wysłana faktura i przyznany dostęp. 

Abyśmy wystawili fakturę z 14-dniowym terminem płatności należy skorzystać  z przycisku „Zamawiam przez formularz (jednostki budżetowe)”. Jeśli potrzebują Państwo inny termin płatności, wystarczy to zgłosić do nas mailowo. 

Kurs wydaje się drogi – księgowość mówi, że może lepiej skorzystać z tańszego o połowę jednodniowego szkolenia.

Proszę zwrócić uwagę w Akademii ZFŚS – Praktycznym Kursie na ilość materiałów wideo i dokumentów (30+ godzin lekcyjnych wideo, 350+ materiału opisowego w tym szereg wzorów dokumentów sporządzonych w różnych wariantach do wyboru, w zależności od potrzeb pracodawcy) – są to materiały związane z Zakładowym Funduszem Świadczeń Socjalnych i przekazanie ich zajmuje właśnie tyle czasu. Podczas szkoleń jednodniowych, (które trwają zazwyczaj ok. 5 – 6 godzin) nie ma możliwości poruszenia wszystkich zagadnień ujętych w Kursie, (który trwa ponad 30 godzin) oraz przekazania wszystkich wzorów dokumentów znajdujących się w Kursie. Po jednodniowym szkoleniu, gdy uczestnicy zaczynają zmieniać regulamin u siebie, okazuje się, że pojawiają się kolejne pytania, w tym pytania od przedstawicieli związków zawodowych, przedstawicieli pracowników, komisji socjalnej, którzy nie uczestniczyli w szkoleniu. Gdy w jednostce funduszem zajmuje się parę osób (np. kierownik/dyrektor, 3 osoby w komisji, księgowa, os. odpowiedzialna) to wysłanie na szkolenie wszystkich jest to już spory koszt, bez możliwości zadania pytania po szkoleniu, bez aktualizacji materiałów, wzorów dokumentów w razie zmian prawnych, natomiast w Kursie, dla Pakietu Szafir 6 (najczęściej wybieranego), mogą Państwo przeszkolić wszystkie osoby związane z pracą z Funduszem (w jednej cenie, bez konieczności dopłacania), ponadto otrzymają Państwo aktualizację w Kursie, plus dodatkowo otrzymają comiesięczne warsztatowe sesje pytań i odpowiedzi na żywo, a wybrane nagrania z sesji trafiają do Kursu, aby można do niego wielokrotnie powracać.

Czy istnieje możliwość płatności w ratach za Kurs?

Istnieje również możliwość płatności ratalnej, w tym celu prosimy o kontakt pod adresem: biuro@aserto.edu.pl lub 606-387-543.

Czy tego materiału nie jest za dużo? Przecież mamy małą jednostkę? 

Małe jednostki tak samo, jak i duże muszą mieć wszystko zgodnie z prawem. Poza tym wybór lekcji zależy od uczestnika Kursu. Jeżeli w jednostce nie ma na przykład pożyczek mieszkaniowych to nie ma konieczności przerabiania lekcji o pożyczkach itp.

Czy w Kursie jest pokazane jak w praktyce zróżnicować świadczenia i zrobić progi dochodowe oraz skonstruować oświadczenie o dochodach?

Tak, Kurs jest po to, aby ułatwić pracę z ZFŚS, jest pokazane wiele praktycznych rozwiązań, usprawnień, jak zrobić progi dochodowe, zróżnicować świadczenia, aby kontrola tego nie zarzuciła i aby było właściwie w stosunku do osób uprawnionych oraz przedstawione na przykładach, jakich błędów należy się wystrzegać. 
W Kursie zostały omówione przepisy prawa i wyroki sądowe na temat wielu problematycznych spraw.
Podano też mnóstwo gotowych rozwiązań we wzorach regulaminów oraz wzorach oświadczeń o sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej,
(w wariantach do wyboru przez pracodawcę), aby łatwiej było dostosować dokumenty i postępowanie do specyfiki jaką pracodawca ma w swoim zakładzie pracy. 

Czy wystawiamy fakturę VAT?

Nasze usługi są na razie zwolnione z podatku VAT (na podstawie art. 43 ust. 1 pkt. 29 lit. c, lub art. 113 ustawy z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług). Podane kwoty są kwotami netto/brutto. Fakturę przysyłamy w dniu przekazania dostępu do Kursu (dla jednostek budżetowych) lub w dniu otrzymania płatności (dla jednostek sektora prywatnego).

Kiedy zostanie przyznany dostęp do Kursu?

Informatycy przydzielają dostępy sukcesywnie w kolejności napływu kart zgłoszeń. 

Jak najlepiej korzystać z KURSU?

Kurs został podzielony na moduły, dzięki czemu o wiele łatwiej przyswoić wiedzę w nim zawartą. Najlepsze efekty uzyskuje się przerabiając każdy moduł po kolei od pierwszego do ostatniego.

Chcielibyśmy aby, wszystkie jednostki w naszej gminie (szkoły, przedszkola, ZGK, OPS, ZEAS ) zakupiły Kurs – czy możemy liczyć na dodatkowy rabat?

Naturalnie, taka możliwość też istnieje. W tym celu prosimy o kontakt pod  nr tel.: 606-387-543 lub na adres: biuro@aserto.edu.pl abyśmy mogli ustalić specjalną cenę.

Podczas bezpłatnych webinarów Pani Joanna nie na wszystkie pytania odpowiada, czy w Kursie na nie odpowie?

Tak. ponieważ poza materiałami w Kursie otrzymają państwo dostęp do Sesji Pytań i Odpowiedzi, w których w ramach Kursu Pani Joanna odpowie na wszystkie pytania związane z Funduszem Socjalnym. Tym różni się sesja pytań i odpowiedzi w Kursie od bezpłatnych webinarów i fb live.

Czy dostęp do kursu jest przedłużany automatycznie?

Nie, dostęp do Kursu nie jest przedłużany automatycznie. Dostęp kończy się z upływem terminu na jaki został opłacony.
Dla klientów chcących dokonać przedłużenia dostępu do kursu, mamy atrakcyjne, promocyjne oferty cenowe.

Forma Kursu:

Forma kursu jest zbliżona do formy webinarowej i wygląda jak poniżej. Jest to jedna z lekcji zawartych w Kursie:

Ważne:

Kto w najbliższym czasie chciałby otrzymać najnowsze wzory regulaminów, rozbudowane o nietypowe sytuacje, (zgłoszone przez uczestników szkoleń) zawierające zapisy na okoliczność nowego Polskiego Ładu?
Kto chciałby unikać kar za błędne prowadzenie spraw ZFŚS i czuć się bezpiecznie?

Kurs odpowiada na to zapotrzebowanie.

Nie od dzisiaj wiadomo, że spotkania integracyjne i wycieczki są najbardziej problematyczne jeśli chodzi o rozliczenie ze środków ZFŚS, a niniejszy Kurs pokaże bezpieczne rozwiązania w tym zakresie.

Prowadzenie spraw ZFŚS jest coraz trudniejsze, ze względu na nasilone kontrole ZUS i PIP oraz niespójne przepisy prawa i orzecznictwo. Dodatkowo przybywa coraz więcej obowiązków, których czasami pracodawca nie jest świadomy, dlatego niniejszy Kurs stanowi kompleksową pomoc. 

Zamówienie grupowe:

Istnieje możliwość zakupienia kursu dla większej ilości jednostek

np. dla wszystkich jednostek budżetowych w gminie

Dla indywidualnej wyceny prosimy o kontakt.

Termin zgłoszeń:

Promocja i zapisy trwają do wyczerpania miejsc

lub

do 29.11.2022r. do g. 20:00

Nadanie dostępu następuje do 3 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas Karty Zamówienia, lub natychmiastowo po otrzymaniu płatności.

Pytania:

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie Kursu

to zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:606-387-543

lub pod adresem biuro@aserto.edu.pl

Kurs jest realizowany w ramach kształcenia zawodowego / przekwalifikowania zawodowego i jeśli jest w całości finansowany jest ze środków publicznych, korzysta ze zwolnienia z podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c) ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz. U z 2022 r. poz. 931 z późn. zm.).

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund

Pakiet Rubin 3

indywidualny na 3 miesiące
1650 797 / 3 miesiące
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp na 3 miesiące
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla 1 osoby

Pakiet Diament 6

wszyscy w jednostce na 6 miesięcy
WYPRZEDANY
4650 2997 / 6 miesięcy
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp na 6 miesięcy
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla wszystkich wskazanych pracowników
 • Szkolenie załogi (do 2 godzin) - zdalne
 • Sprawdzenie regulaminu

Pakiet Rubin 3

indywidualny na 3 miesiące
WYPRZEDANY
1650 / 3 miesiące
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp na 3 miesiące
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla 1 osoby

Pakiet Diament 6

wszyscy w jednostce na 6 miesięcy
WYPRZEDANY
4650 / 6 miesięcy
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp na 6 miesięcy
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla wszystkich wskazanych pracowników
 • Szkolenie załogi (do 2 godzin) - zdalne
 • Sprawdzenie regulaminu

Pakiet Rubin 3

indywidualny na 3 miesiące
1650 797 / 3 miesiące
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp na 3 miesiące
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla 1 osoby

Pakiet Diament 6

wszyscy w jednostce na 6 miesięcy
(pozostał 1 pakiet)
4650 2997 / 6 miesięcy
 • 30 godzin wideo
 • Autorskie materiały
 • Wzory dokumentów do edycji
 • Możliwość zadawania pytań
 • Certyfikat uczestnictwa
 • Dostęp na 6 miesięcy
 • Dodatkowe sesje pytań i odpowiedzi
 • Dostęp dla wszystkich wskazanych pracowników
 • Szkolenie załogi (do 2 godzin) - zdalne
 • Sprawdzenie regulaminu

Promocja i zapisy trwają do wyczerpania miejsc

lub

do 29.11.2022r. do g. 20:00

Do końca promocji zostało:

 • 00dni
 • 00Godzin
 • 00MInut
 • 00Sekund

Zamykamy zapisy za:

 • 00Dni
 • 00Godzin
 • 00Minut
 • 00Sekund

Zapraszam

Joanna Krystyna Robak

Pytania:

Jeżeli mają Państwo pytania odnośnie Kursu

to zapraszamy do kontaktu pod nr tel.:606-387-543

lub pod adresem biuro@aserto.edu.pl

Copyright © 2021 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl