Joanna Krystyna Robak

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w jednostkach budżetowych, w tym oświatowych / oraz przedsiębiorstwach prywatnych

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz najnowsze zmiany prawne i orzecznictwo dotyczące ZFŚS. Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o ZFŚS i unikania najczęściej popełnianych błędów w tym zakresie. Będą wiedzieć jakich zapisów powinni unikać w Regulaminie ZFŚS, a jakie warto zamieścić oraz jak dostosować Regulamin ZFŚS i dokumentację do nowych obowiązków, jakie przyniosła zmiana ustawy z 2019r. Nabędą wiedzę, jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy i pracownikach i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.

Kontrola Zarządcza

Kontrola zarządcza w jednostkach budżetowych, w tym w placówkach oświatowych

Uczestnicy poznają istotę kontroli zarządczej, a także źródła, kontekst i cel powstania przepisów jej dotyczących. Dowiedzą się również jaką odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki za naruszenie dyscypliny finansów publicznych polegające na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków w zakresie kontroli zarządczej. Poznają standardy kontroli zarządczej oraz nabędą umiejętność praktycznego ich stosowania. Zaproponowane zostaną również narzędzia oceny kontroli zarządczej oraz projekty dokumentów regulujących kwestie kontroli zarządczej. W części warsztatowej zajmiemy się planowaniem celów i zadań oraz zarządzania ryzykiem.

Zamknięcie Ksiąg Rachunkowych 2020

Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych samorządowych jednostek budżetowych, zamknięcie ksiąg rachunkowych roku 2020 oraz sporządzanie sprawozdań

Joanna Krystyna Robak

Pracownicze Plany Kapitałowe

Pracownicze Plany Kapitałowe w jednostkach budżetowych w tym oświatowych dla pracodawców i pracowników

Uczestnicy poznają zasady funkcjonowania Pracowniczych Planów Kapitałowych (PPK) oraz procedurę wdrożenia PPK, wraz z procedurą wyboru reprezentacji zatrudnionych i obowiązkami pracodawcy w trakcie wdrożenia i realizacji PPK Nabędą umiejętność praktycznego stosowania przepisów o PPK i pozyskają wiedzę na temat PPK zarówno od strony pracodawcy, jak i od strony pracownika. Nabędą wiedzę, jakie nowe obowiązki ciążą na pracodawcy i jakie grożą sankcje za ich zaniedbanie.

VAT w JST

VAT w jednostkach sektora finansów publicznych – Praktyczne aspekty rozliczania podatku od towarów i usług z uwzględnieniem ważnych zmian w 2019 i w 2020 r.

Zasady odliczania podatku naliczonego,
wyjaśnienie wątpliwości interpretacyjnych.
Odliczanie pełne i odliczanie częściowe,
przykłady wyliczenia wskaźnika struktury sprzedaży oraz pre-współczynnika.
Korekty bieżące, korekty roczne, korekty wieloletnie –
praktyka odliczania podatku naliczonego podmiotów finansów publicznych.
Zwroty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym.

Schematy Podatkowe

Schematy podatkowe w jednostkach samorządu terytorialnego i ich jednostkach organizacyjnych – obowiązki wynikające z art. 86a do 86o ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa

Wprowadzone zmiany, z jednej strony, przyznają organom podatkowym dodatkowe narzędzie zapobiegające optymalizacji podatkowej, z drugiej jednak wprowadzają dotkliwe kary za niedopełnienie tych obowiązków przez podatników.

Wprowadzone przepisy nakładają na podatników (w tym JST i ich jednostki organizacyjne) szereg nowych obowiązków związanych nie tylko ze zgłaszaniem schematów podatkowych. Surowe kary przewidziane zarówno w k.k.s, jak i w art. 86m Ordynacji podatkowej (gdzie kara pieniężna nakładana decyzją Szefa KAS, może wynosić nawet 2 mln złotych) wskazują, że zagadnienia związane ze schematami podatkowymi są również istotne dla takich podmiotów jak: JST i ich jednostki organizacyjne.

Obowiązki Kancelaryjne i Archiwizacja

Instrukcja kancelaryjna, jednolity rzeczowy wykaz akt oraz instrukcja o organizacji i zakresie działania archiwum zakładowego/składnicy akt w oparciu o system kancelaryjny bezdziennikowy.

Szkolenie jest kierowane pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie archiwum zakładowego / składnicy akt w oparci o system kancelaryjny bezdziennikowy w jednostkach samorządu terytorialnego, w tym jednostkach oświatowych.

Egzekucja w OPS

Postępowanie egzekucyjne w  Ośrodkach Pomocy Społecznej

Szkolenie jest kierowane do pracowników Ośrodków Pomocy Społecznej odpowiedzialnych
za egzekucję należności.

Proces Wychowawczy

Szkolenie dla pracowników Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych

Wychowawcy poznają sposoby jak kierować procesem wychowawczym młodego człowieka przeżywającego trudności życiowe oraz dowiedzą się jak pracować aby praca na rzecz młodego człowieka stała się satysfakcją oraz jak uniknąć wielu błędów wychowawczych, związanych m.in. z komunikacją, relacjami z otoczeniem, dyscypliną, przekonaniami, motywacją.

Dokumentacja Pracownicza

Dokumentacja pracownicza w jednostkach budżetowych,  w tym oświatowych

Szkolenie jest kierowane pracowników odpowiedzialnych za prowadzenie dokumentacji pracowniczej, w szczególności do księgowych i kadrowych: urzędów gmin, starostw powiatowych, samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych w tym oświaty..

Copyright © 2020 ASERTO Joanna Krystyna Robak www.aserto.edu.pl